Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Yeni


Kayıt İşlemi

Kayıt İşlemi

Yıldız (*) işaretli alanların doldurulması gerekmektedir.

Click to refresh image


Bu siteyi kullanmadan nce ltfen buradaki ?artlar? dikkatlice okuyunuz.

KULLANIM SZLE?MES?

Pc Programlama web tabanl? bir programlama portal?d?r. Pc Programlama'?n verdi?i hizmet ve servisleri kullanarak, kullan?m szle?mesini okudu?unuzu, anlad???n?z?, kullan?m ?artlar?na ve ilgili yasalara uyaca??n?z? kabul etmi? bulunuyorsunuz.

"Siz", "sizin", "sizinki" gibi terimler, kullan?c?lar yada sat?n alan ki?iler iin kullan?lmaktad?r. "Pc Programlama", "biz", "bizim", "bizimki" gibi terimler ise "Pc Programlama Ekibi" iin,"sitemiz","sitelerimiz","siteler","site" gibi terimler ise "www.pcprogramlama.com" iin kullan?lmaktad?r. Bu terimlerin o?ul kullan?mlar? da, yine ad? geen taraflar? ifade eder

  • Giri?

Sitelerimize ait btn ierik, materyaller, dkmanlar, bilgiler, grafikler, tasar?mlar, rnler, yaz?l?mlar, gncellemeler, yamalar ve servisler, ilgili antla?malarla ve fikir / sanat eserleri kanunlar? ile yasal olarak korunmaktad?r. Web sitelerine eri?meye al??anlar bunun sorumlulu?unu stlenirler ve hibir k?s?tlama olmadan Internet, veri aktar?m?, e-posta ve gizlilik ile ilgili yasalara uymay? taahht ederler. Web sitelerinin ve materyallerin burada belirtilen kullan?m ?artlar?na ayk?r? kullan?lmas? durumunda Pc Programlama'?n web sitelerine eri?iminizi ve kullan?m?n?z? sonland?rma hakk?na sahip oldu?unu kabul ediyorsunuz. Sonland?rma halinde, sitelerimizden elde etmi? oldu?unuz ve lisans?n? sat?n almad???n?z tm materyalleri ve uygulamalar? yok etmekle mkellefsiniz. Sitelerimizi kullanma hakk?n?z? ve bu amala size verilmi? ?ifreleri veya size tan?nm?? herhangi bir ba?ka hakk? ba?kalar?na devredemezsiniz.
  • Kullan?m Ko?ullar?

Sitelerimizde bulunan herhangi bir uygulama yada kod, dosyalar, kodla olu?turulmu? veya koda entegre edilmi? resimler, dkmanlar, projeler ve bunlarla s?n?rl? olmayan sitelere ait di?er unsurlar?n kullan?m?, burada belirtilen kullan?m ko?ullar? ile tan?mlanm??t?r. Siteye ve ilgili uygulamalara eri?ilmesi, size hibir ?ekilde Siteye ve uygulamalara sahiplik veya herhangi bir fikri mlkiyet hakk? vermez.

"Pc Programlama"'?n resmi sitesiwww.pcprogramlama.com 'dur ve siteye eri?im buradan sa?lan?r.

Sitedeki baz? k?s?tl? blmlere eri?ebilmek iin sitenin yesi olmak gereklidir.Pc Programlama sizin sitedeki k?s?tl? blmlere eri?iminizi istedi?i zaman kald?rabilir.Eri?im kald?r?ld???nda size herhangi bir bildirim yapma zorunlulu?umuz yoktur.

Site ii sohbet (chat) ve ileti?im alanlar?nda; reklam, terrizm ve terr rgtleri, Atatrk, bayrak, cumhuriyet, devlet, din, ?rk?l?k, uyu?turucu, politikac?lar yada di?er tzel hakk?nda yaz??malar, pornografik ierik, argo kelimelerin kullan?m? ve di?er oyuncular? tacize ynelik davran??lar kullan?m kurallar?na ayk?r?d?r. Bu tip davran?? iinde bulunan kullan?c?lar?n Pc Programlama yetkilileri taraf?ndan geici ve/veya kal?c? sre ile oyuna eri?imleri engellenebilir. Yasal zorunluluklar nedeniyle talep etmesi durumunda, sz edilen ki?ilerin ki?isel bilgileri yetkili merciler ile payla??labilir.

  • Uyar?lar

Kullan?m ko?ullar? veya di?er kurallardaki de?i?iklikleri ieren ama onlarla s?n?rl? olmayan uyar?lar; e-posta, normal posta veya sitelerdeki uyar? linkleriyle yap?labilir. Kullan?m ko?ullar? size haber verilmeden de?i?tirilebilir. Kullan?m ko?ullar?n? periyodik olarak gzden geirerek, uygun davrand???n?zdan emin olmak durumundas?n?z. Ayr?ca, baz? uygulama ve servisleri kullan?rken, o uygulama ve servislere zel ve size zaman zaman gsterilen yada gnderilen kurallara uymak durumunda kalabilirsiniz. Btn bu ?artlar ve kurallar, bu vesileyle, burada belirtilen kullan?m ?artlar?na dahil edilmi? kabul edilir.
  • Lisans Hakk?

Siteye ye olmak size; bireysel, mnhas?r olmayan, devredilmeyen ve ticari olmayan bir lisans verir. Uygulamalar?n telif hakk? kanunlar?nca korundu?unu ve fikri mlkiyetinin sahibinde oldu?unu kabul ediyorsunuz. Bu ba?lamda, herhangi bir ?ekilde Uygulamalar? o?altmamay?, alt-lisans vermemeyi, ticari olarak kullanmamay?, uygulamalar?n yada materyalin trevlerini olu?turmamay? kabul ve taahht ediyorsunuz. Ki?isel kullan?m iin uygulamalar? kendi bilgisayar?n?zda o?altma ve tamamen ki?isel, ticari olmayan bir yede?ini almak iin yedekleme hakk?n?z bulunmaktad?r. Uygulamalar?, logolar?, markalar? ve fikri mlkiyet haklar?yla korunan, Pc Programlama'a ait olan herhangi di?er materyali de?i?tirmeyece?inizi ve ktye kullanmayaca??n?z? kabul ve taahht ediyorsunuz. Herhangi bir yaz?l?m, program, uygulama kodu veya di?er herhangi bir cihaz?, Uygulamay? korumak amac?yla olu?turulmu? sistemi k?rmak iin kullanmayaca??n?z? kabul ve taahht ediyorsunuz.
  • Ki?isel Bilgiler ve Gizlilik Politikas?

Kay?t a?amas?nda, sitede veya al?m srecinde verdi?iniz bilgiler size daha iyi bir servis temin edilmesini sa?lamaktad?r. Ki?isel bilgileriniz sitemizde yksek gvenlik ile saklan?rlar. Bu bilgiler zellikle (fakat bununla s?n?rl? olmamak kayd?yla) istatistiki amalar iin kullan?lmaktad?r ve;

  • Site hakk?ndaki gncellemeleri bildirmek iin kullan?labilir
  • rnlerimizin nas?l kullan?ld???n? daha iyi anlamam?za yard?mc? olur
  • Ykmllklerin S?n?rland?r?lmas?


Kullanım kurallarını kabul ediyorum
*
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.