Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Forum
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Kayıp Parola?
YAZILIM UZMANLI?I E??T?M? (1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
ÖNER?LER?N?Z/SUGGESTIONS
EN ALT Beğenilen: 0
BAŞLIK: YAZILIM UZMANLI?I E??T?M?
#94
YAZILIM UZMANLI?I E??T?M? 9 Yıl, 2 Ay önce Karma: 0  
YAZILIM UZMANLI?I E??T?M?

MCPD Kimdir?


[*] Proje ile ilgili tüm birimlerle görü?erek ihtiyaç analizi yapar, hedefleri ve do?ru teknolojiyi saptar.

[*] Yaz?l?m geli?tirmek için uygun yöntemleri ve kaynaklar? seçerek planlama yapar.

[*] Mant?kl? veri modellerini ve programlama dillerini seçer.

[*] Çe?itli bilgisayar programlama dillerini kullanarak verimlili?i en üst düzeye ç?karacak özel programlar tasarlar ve yazar.

[*] Programlar?n analiz, tasar?m, test ve bak?m i?leriyle ilgilenir.

[*] Kullan?c?lar?n programlarda kar??la?t?klar? problemleri giderecek çözümler üretir ve e?itimlerini verir.

[*] Geli?tirdi?i programlar?n kullan?c?lar taraf?ndan verimli kullan?lmas?n? sa?lar.

[*]MCPD Hangi Ünvanlar? Alabilir?

[*] Uygulama Geli?tirici /Application Developer

[*] Yaz?l?m Mimar? /Software Architect

[*] Yaz?l?m Uzman? /Software Expert

[*] Veritaban? Uzman? /Databese Expert

[*] Proje Müdürü /Project Leader

[*] Analist Programc?s? /Analyst Programmer

[*] Yaz?l?m Geli?tirici /Software Developer

[*] Uygulama Analisti /Application Analyst

[*] Teknik Dan??man /Technical Consultant

[*] Bilgi ??lem Müdürü /IT Manager
S?nav – Sertifika Program?Microsoft yeni yaz?l?m ve veritaban? ürünlerini piyasa sürer sürmez, bu ürünlerle ilgili yeni sertifikasyon sistemini de hayata geçirmi?tir. Sertifika, her zaman oldu?u gibi profesyonellerin yeni ürünler ile ilgili uzmanl???n? ispatlamas?d?r. Microsoft’un yeni sertifikasyon yap?s? MCTS ve MCPD olarak iki ana ba?l?kta incelenebilir;

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Teknoloji serisi sertifikasyon sistemi, belirli bir alanda uzmanla?may? belgelemek amac?yla konumland?r?lm?? sertifikasyon sistemidir. Bu sertifikalar? edinebilmek için bir ya da iki s?nava girilmelidir. S?navlarda ba?ar?l? olunmas? durumunda, kat?l?mc?, Microsoft Teknolojileri Uzman? ünvan?n? al?r. Öne ç?kan dört adet teknoloji ünvan? vard?r.1) MCTS: .NET Framework 3.5 Web Applications

Gerekli S?navlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Web-based Client Development

2) MCTS: .NET Framework 3.5 Windows Applications

Gerekli S?navlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–526: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Windows-based Client Development

3) MCTS: .NET Framework 3.5 Distributed Applications

Gerekli S?navlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–529: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Distributed Application Development

4) MCTS: SQL Server 2008

Gerekli S?nav :

Exam 70–431: TS: Microsoft SQL Server 2008 - Implementation and MaintenanceMicrosoft Certified Professional Developer ( MCPD)

Mimari ve tasar?m s?navlar? da içeren bu sertifikasyon, ki?inin tecrübeli bir programc? ve ayn? zamanda analiz yeterlili?inin de oldu?unu ispatlar.

1) MCPD: Web Developer:

Gerekli S?navlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Web-based Client Development

Exam 70–547: Designing and Developing Web Applications by Using the Microsoft .NET Framework

2) MCPD: Windows Developer:

Gerekli S?navlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–526: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Windows-based Client Development

Exam 70–548: Designing and Developing Windows Applications by Using the Microsoft .NET Framework

3) MCPD: Enterprise Applications Developer:Gerekli S?navlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–526: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Windows-based Client Development

Exam 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Web-based Client Development

Exam 70–529: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Distributed Application Development

Exam 70–549: PRO: Designing and Developing Enterprise Applications by Using the Microsoft .NET FrameworkYaz?l?m Uzmanl??? (MCPD) E?itimi ?çeri?i

Bölüm 1: Programlamaya Giri?

Algoritmalar

De?i?kenler Ve De?i?ken Türleri

Ko?ul Yap?lar?

Döngü Yap?lar?

Diziler

Metotlar

Bölüm 2: Nesne Yönelimli Programlama

S?n?flar (Class)

Enum ve Struct yap?lar?

Kal?t?m (Inheritance)

Çok Biçimlilik (Polimorfizm)

Arayüz (Interface)

Özet S?n?flar (Abstract Class)

Bölüm 3: ?leri Düzey Programlama Dilleri

C# 3.0 ?le .Net Programlama

?stisnai Durum Yönetimi (Exception Handling )

Olay Mimarisi (Events)

Koleksiyonlar (Collections)

Jenerikler (Jeneric Collections)

I/O Mimarisi (Input/Output)

Temsilciler (Delegates)

Bölüm 4: Winforms ile Uygulama Geli?tirme

Formlar ve Ta??y?c?lar

S?k Kullan?lan Kontroller

?leri Seviye W?nforms Kontrolleri

Bölüm 5: SQL Server 2008 ve Veritaban? Mant???

Management Stud?o’yu Tan?ma

Database Tasar?m?

Tablo Tasar?m Teknikleri

?li?kisel Veritaban? Tasar?m Yöntemleri

Diagramlar

View Yap?lar?

T-SQL

Fonksiyonlar

Stored Procedure

Index Yönetimi

Trigger

Index Yönetimi

Bölüm 6: ADO.NET

ADO.NET ile Veritaban? ??lemleri

ADO.NET Nesne Modeli

Veritaban?na Ba?lanmak

OleDB S?n?flar?

Veritaban? Türünden Ba??ms?z Eri?im

Bölüm 7: XML ve LINQ

XML Belgerleri

Document Object Modeli

XML ?emalar?

L?nq To Sql ?le Eri?im

Bölüm 8: ASP.NET ile Web Uygulamalar?

Html, Css

Asp.Net Çal??ma Modeli

Asp.Net Kontrolleri

Server ve Html Kontrolleri

Asp.Net ?le Masterpage, Tema Kullan?m?

Da??t?k Uygulama Geli?tirme

Xml Web Servisleri

Asp.Net Web Servisleri

Bölüm 9: Proje Yönetimi

Diyagramlar Yard?m?yla Modelleme

Testler Ve V?sual Stud?o Test Araçlar?


Özal CEYHAN

BA?ARISOFT B?LG? TEKNOLOJ?LER? AKADEM?S?
BAKIRKÖY : 0 212 570 54 80
KADIKÖY : 0 216 450 41 51
www.basarisoft.com
oceyhan (Kullanıcı)
Yeni Üye
Gönderiler: 1
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.  
      Başlık Yazar Tarih
 
YAZILIM UZMANLI?I E??T?M?
oceyhan 21/09/2011 15:20
EN ÜST
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.