Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Tu? Birle?imi Kullanabilme


Tu? Birle?imi Kullanabilme

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu projede birden fazla tu? bile?iminin nas?l kullan?ld??? gösterilmi?tir. Geli?tirilen uygulamada Ctrl tu?una bas?l? tutarken Alt tu?una bast???n?zda form üzerinde aktif olan nesnesinin boyutunun iki kat?n? ç?kt???n? görülür. Ctrl tu?unu b?rakt???n?zda ise nesne eski haline geri dönmektedir. Form üzerinde iken tu?a basma i?lemlerinin gerçekle?ebilmesi için Form bile?enin KeyPreview özelli?inin true olmas? gerekmektedir. Nesne boyutunun büyütülmesi i?lemi Form'un OnKeyDown olay?na yaz?lm??t?r. Yani form üzerinde iken tu?a bas?l? tuttu?unuz sürece içerisindeki kod parças? çal??acakt?r. Bu durumda bas?l? tuttu?unuz zaman dilimi saniyenin çok çok küçük bir parças? olsa bile aktif nesne yüzlerce kat büyüyebilir. Oysaki bizim iste?imiz bast???m?zda boyutu iki kat?na ç?ks?n b?rakt???m?zda ise normal haline geri dönmesidir. Yani bir kontrol gerekmektedir. Bu durumda bize bir de?i?ken yeterli olacakt?r. Form'un özelliklerinden biri ola Tag'? bu amaçla kullanabiliriz. Biliyoruzki tag özelli?i kullan?c? iste?ine ba?l? forma ait bir de?i?kendir. Genellikler formlar aras? geçi?te bir de?i?ken olarak kullan?lsada (form durumlar?n? ö?renmek gibi) biz burada bu özelli?i kendi program?m?z için kullanm?? bulunmaktay?z.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::FormKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,
 20.       TShiftState Shift)
 21. {
 22. TKeyboardState State;
 23. GetKeyboardState(State);
 24. bool Result =((State[VK_CONTROL] & 128));
 25. if(Form1->Tag!=1  &&  Result==true && Key==VK_MENU)
 26. {
 27.  Form1->Tag=1;
 28.  ActiveControl->ScaleBy(2,1);
 29. }
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32.  
 33. void __fastcall TForm1::FormKeyUp(TObject *Sender, WORD &Key,
 34.       TShiftState Shift)
 35. {
 36. TKeyboardState State;
 37. GetKeyboardState(State);
 38. bool Result =((State[VK_CONTROL] & 128));
 39. if( Form1->Tag!=0 &&  Result==true && Key==VK_MENU)
 40. {
 41. Form1->Tag=0;
 42. ActiveControl->ScaleBy(1,2);
 43. }
 44. }
 45. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 04 Eylül 2012 02:41 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.