Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Bellek ve ??lemci Bilgileri


Bellek ve ??lemci Bilgileri

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda belle?in toplam büyüklü?ü, kullan?lan alan?n yüzdelik k?sm?, belle?in bo? miktar?, cpu say?s? ve tipleri gibi çe?itli bilgiler verilmi?tir. Bellek hakk?nda gerekli bilgileri alabilmek amac?yla GlobalMemoryStatusEx API'si kullan?lm??t?r. Peki neden GlobalMemoryStatus API'si kullan?lmam??t?r? Sebebi ise RAM boyutunun 2 GB 'a kadar oldu?u noktalarda GlobalStatusMemory API'si geçerlidir. Günümüzde art?k bilgisayar büyük boyutlu belleklere sahip oldu?undan GlobalStatusMemoryEx API'si kullan?lmas? daha uygun bulunmu?tur. Programda kullan?lan bellek miktar?n?n yüzde olarak gösterilmesi, toplam fiziksel belle?in boyutunun MB cinsinden gösterilmesi, bo? bellek miktar?n?n MB cinsinden gösterilmi?tir. Kullan?lan bellek miktar? ufak bir matematik hesab? ile toplam fiziksel bellek - bo? bellek miktar?ndan bulunabilir. ??lemci bilgisini alabilmek amac?yla GetSystemInfo API'si kullan?lm??t?r ve bu sayede i?lemci say?s? ve i?lemci tipi hakk?nda bilgiler verilmi?tir.

Bu bilgiler haricinde sanal bellek miktar, bo? sanal bellek bilgisi, bo? sayfalama (page file) bilgisi, toplam sayfalama bilgisi gibi bilgilere de GlobalStatusMemoryEx API'si yard?m?yla ula??labilir. GetSystemInfo API'si yard?m?ylada i?lemci mimarisi, ayr?lm?? ve maske alan bilgileri, i?lemci seviyesi, minimum ve maksimum uygulama adresi bilgilerine de ula??labilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
 19. {
 20. MEMORYSTATUSEX m;
 21. m.dwLength=sizeof(m);
 22. GlobalMemoryStatusEx(&m);
 23. ProgressBar1->Position=m.dwMemoryLoad;
 24. Label5->Caption="Bellek Kullan?m? %"+IntToStr(m.dwMemoryLoad);
 25. Label4->Caption=FloatToStr(m.ullTotalPhys/1024.0/1024.0)+" MB";
 26. Label8->Caption=FloatToStr(m.ullAvailPhys/1024.0/1024.0)+" MB";
 27. SYSTEM_INFO s;
 28. GetSystemInfo(&s);
 29. Label7->Caption=IntToStr(s.dwNumberOfProcessors)+" tane / "+IntToStr(s.wProcessorLevel)+" tip i?lemci ";
 30.  
 31.  
 32. }
 33. //---------------------------------------------------------------------------
 34.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:55 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.