Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Dosya Aç Dosyay? Kaydet Dosyay? Farkl? Kaydet


Dosya Aç Dosyay? Kaydet Dosyay? Farkl? Kaydet

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.

Bu projemizde metin veya log dosyalar? üzerinde yap?lan i?lemlere yer verilmi?tir. Program? ilk açt???n?zda dosya aç butonuna t?klayarak  OpenDialog yard?m?yla seçece?iniz dosyan?n içeri?i Memo kontrolüne al?n?r. Daha sonras?nda dosya üzerinde bir de?i?iklik yaparsan?z dosyay? kaydet butonuna t?klayarak SaveDialog yard?m?yla üzerine yazarak kaydedersiniz. E?er dosyay? farkl? bir ?ekilde kaydetmek isterseniz farkl? kaydet butonuna t?klayarak dosyay? farkl? bir ?ekilde kaydedebilirsiniz. Memo üzerinde de?i?iklik yap?l?p yap?lmad???n? Memonun modified özelli?i ile ö?renilir. Fakat programda Memo'nun change özelli?inden yararlan?lm??t?r ve bu sayede dosya kaydedildikten sonra butonlar?n deaktif olmas? de?i?iklik oldu?u takdirde tekrar aktif olmalar? sa?lanm??t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. bool dosya_durumu;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 20. {
 21. Button2->Enabled=false;
 22. OpenDialog1->Filter="Log Dosyas? |*.log|Metin Belgesi |*.txt|Metin veya Log Dosyas? |*.txt;*.log";
 23. SaveDialog1->Filter="Log Dosyas? |*.log|Metin Belgesi |*.txt";
 24. }
 25. //---------------------------------------------------------------------------
 26.  
 27.  
 28. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 29. {
 30. if(OpenDialog1->Execute())
 31. {
 32. Button3->Enabled=true;
 33. Memo1->Lines->LoadFromFile(OpenDialog1->FileName);
 34. dosya_durumu=true;
 35. }
 36. }
 37. //---------------------------------------------------------------------------
 38.  
 39. void __fastcall TForm1::Memo1Change(TObject *Sender)
 40. {
 41. Button2->Enabled=true;
 42. }
 43. //---------------------------------------------------------------------------
 44.  
 45. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 46. {
 47. Button2->Enabled=false;
 48. if(dosya_durumu==true)
 49. Memo1->Lines->SaveToFile(OpenDialog1->FileName);
 50. else
 51. Button3->OnClick(Button3);
 52. }
 53. //---------------------------------------------------------------------------
 54.  
 55. void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
 56. {
 57. dosya_durumu=false;
 58. Memo1->Lines->Clear();
 59. }
 60. //---------------------------------------------------------------------------
 61.  
 62. void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
 63. {
 64.  if(dosya_durumu==true)
 65.  SaveDialog1->FileName=OpenDialog1->FileName;
 66.  else if(Memo1->Text=="")
 67.  SaveDialog1->FileName="Belge1";
 68.  else
 69.  SaveDialog1->FileName=Memo1->Lines->Strings[0];
 70. if(SaveDialog1->Execute())
 71. {
 72.  if(SaveDialog1->FilterIndex==1)
 73.  Memo1->Lines->SaveToFile(SaveDialog1->FileName+".log");
 74.  if(SaveDialog1->FilterIndex==2)
 75.  Memo1->Lines->SaveToFile(SaveDialog1->FileName+".txt");
 76. }
 77. }
 78. //---------------------------------------------------------------------------
 79.  
 80.  
 81. void __fastcall TForm1::SaveDialog1TypeChange(TObject *Sender)
 82. {
 83.  if(SaveDialog1->FilterIndex==1)
 84.  SaveDialog1->FileName=ChangeFileExt(SaveDialog1->FileName,'.'+"log");
 85.  if(SaveDialog1->FilterIndex==2)
 86.  SaveDialog1->FileName=ChangeFileExt(SaveDialog1->FileName,'.'+"txt");
 87. }
 88. //---------------------------------------------------------------------------
 89.  
 90.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 15:39 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.