Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Önyükleme Yap?s? Olu?turmak


Önyükleme Yap?s? Olu?turmak

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. 

Bazen yapt???m?z programlar oldukça büyük olabilir ve geç aç?labilirler veya yapt???m?z program bir tan?t?m arayüzü olu?turmak isteyebiliriz yada program?n?z aç?lmadan önce ??k bir görüntü olu?turmak profosyonel bir tasar?ma gitmek sebebiyle bir resim veya video dosyas?yla tan?t?m yapmak isteyebilirsiniz. ??te bu a?amada program?n?z aç?lmadan önce ba?ka bir formun görüntülenmesi gerekir. C++ Builder derleyicisinde yap?lan programlar?n ayar? de?i?tirilmedi?i sürece ko?acak ilk formun (program çal??t???nda görünen ilk ekran) Form1 oldu?unu biliyoruz. E?er de?i?tirilmek istenirse Project->Options menüsünden aç?lan pencereden MainForm ayar?ndan istenilen Form seçilerek program?n o form görüntüsüyle ko?mas? sa?lanabilir. Fakat biz projemizde herhangi bir de?i?iklik yapmad?k ve bu ayar? default (varsay?lan) Form1 olarak b?rakt?k. Yapt???m?z i?lemlere gelirsek; bir adet daha form olu?turup (Form2) form içerisinde bir Image nesnesi koyup herhangi bir resimide Image nesnesi içine yerle?tirdik. Sonras?nda ise yap?lmas? gereken i?lem ?udur; Project ->View Source menüsünden Project1.cpp aç?l?r. Aç?lan kodda a?a??daki kodda bulunan (1,2,3,4,5,6) sat?rlar? belirtilen k?s?ma yerle?tirilir. Bu kodlar?n aç?klamas?nda ise ?udur; program ilk Form2 (Resim) ile aç?lacakt?r ve bu görüntü 5 (Sleep fonksiyonu ms cinsinden de?er al?r) saniye ekranda kalacak sonras?nda ise ekrandan çekilecektir. ?lerleyen i?lemlerde göründü?ü üzere Form1 yani as?l program?n?z ko?acakt?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
 2. {
 3.         try
 4.         {
 5.         Form2 = new TForm2(Application); //1
 6.         Form2->Show();                          //2
 7.         Application->ProcessMessages();    //3
 8.         Sleep(5000);                              //4
 9.         Form2->Hide();                          //5
 10.         Form2->Free();                         //6
 11.                  Application->Initialize();
 12.                  Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1);
 13.                  Application->Run();
 14.         }
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 09:45 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.