Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Veritaban? Üzerinden Rapor Alma ve Raporlama ??lemleri


Veritaban? Üzerinden Rapor Alma ve Raporlama ??lemleri

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda veritaban?nda bulunan kay?tlardan üzerinden olu?turulan bir sorgu sonucunda elde edilen sonuc kümesinin dosyalarda saklanmak üzere nas?l raporlan?ld??? anlat?lm??t?r. Bu program?m?zda Mysql veritaban? serveri üzerinde bulunan mysql veritaban?n?n( data klasörü içindedir ve her mysql veritaban? serverinda default olarak vard?r) içindeki user tablosunda bulunan verilerin sorgulanmas? ve sorgu sonuçlar?n?n raporlanmas? anlat?lm??t?r. Mysql'e ba?lanmak için Mydac bile?enine ihtiyac?m?z oldu?unu ve nas?l elde edilebilece?ini daha önceki projelerimizde belirmi?tir. Raporlama i?lemleri için QuickReport bile?eni kullan?l?r. Projedeki ikinci formda bulunan bu nesnede yap?lacak ayarlar ?öyledir;Nesnenin Band özelli?inden HasTitle,HasDetail ve PageFooter özellikleri aktif (true) edilir. DataSet Form1 de bulunan sorgu nesnesine (MyTable1) ba?lan?r. HasTitle band?nda iki adet QRLabel (veritaban?ndan gelen verilere ba?l?k olu?turmak amac?yla) olu?turulur. HasDetail (veritaban?ndan sorgu sonucu verilen görülece?i yer) sekmesinde iki adet QRDBText olu?turulup DataSet özelli?i ilgili sorgu nesnesine (MyTable1) ba?land?ktan sonra hangi sutünü gösterece?i DataField özelli?inden belirlenmelidir. PageFooter (her sayfan?n sonunda görünecek k?s?md?r) k?sm?nda dört adet QRExpr bile?eni kullan?lmaktad?r bu bile?enler sayfa say?s? (PAGENUMBER), olu?turulma tarihi (APPSTARTDATE), olu?turulma zaman? (APPSTARTTIME) ve projenin ismi (APPNAME) gibi özellikleri içerir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

Unit1.cpp

  1. String sql="Select * from user";
  2. MyTable1->SQL->Clear();
  3. MyTable1->SQL->Add(sql);
  4. MyTable1->Execute();
  5. Form2->QuickRep1->Preview();
  6.  
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazartesi, 03 Eylül 2012 09:38 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.