Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Application OnIdle Uygulamas?


Application OnIdle Uygulamas?

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda Idle (bo?ta) kavram? üzerinde bir çal??ma yap?lm??t?r. Application->OnIdle durumunda program bo?tad?r yani herhangi bir i?lem yapmamaktad?r veya kullan?c? taraf?ndan üzerinde herhangi bir i?lem yap?lmamamaktad?r. Örne?in a?a??daki programda asal say?lar?n bulunmas? s?ras?nda i?lemin uzun sürmesi aç?s?ndan 1000000 gibi bir rakam girdi?inizde bu s?n?r de?erine kadar olan asal say?lar?n tamam? bulunmadan formun ba?l???n? de?i?tiren BoskenKos fonksiyonu çal??mayacakt?r çünkü program bo?ta (OnIdle durumunda) de?ildir i?lem yapmaktad?r. Programda herhangi bir i?lem yapmad??? veya yap?lmad??? sürece örne?in asal say?lar?n bulunmas? bittikten sonra fareyi ekranda gezdirirseniz formun ba?l???n?n de?i?ti?ini göreceksinizdir çünkü program bo?tad?r i?lem yapmamaktad?r ve OnIdle k?sm?na yani bo?tayken çal??mas? istenen kod ko?acakt?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include "Unit1.h"
 6. #include "Math.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. static int p=0;
 12. //---------------------------------------------------------------------------
 13. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 14.         : TForm(Owner)
 15. {
 16. }
 17. //---------------------------------------------------------------------------
 18.  
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 21. {
 22. Application->OnIdle=BoskenKos;
 23. }
 24. //---------------------------------------------------------------------------
 25. void __fastcall TForm1::BoskenKos( TObject *Sender, bool &Done)
 26. {
 27.  p++;
 28. Form1->Caption=p;
 29. }
 30. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 31. {
 32. ListBox1->Clear();
 33. int sinir=StrToInt(InputBox("G?R??","Bulunacak Asal Say?lar ?çin S?n?r De?eri Girin",""));
 34. ListBox1->Items->Add("2");
 35. for(int i=3;i<=sinir;i++)
 36.  {
 37.  int kontrol=0;
 38.   for(int j=2;j<=sqrt(i);j++)
 39.   {
 40.    if(i%j==0)
 41.    kontrol=1;
 42.   }
 43.  if(kontrol==0)
 44.  ListBox1->Items->Add(i);
 45.  Application->ProcessMessages();
 46. }
 47. }
 48. //---------------------------------------------------------------------------
 49.  
 50.  
 51.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:50 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.