Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Application OnMessage


Application OnMessage

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda windows mesajlar? üzerine bir çal??ma yap?lm??t?r. Application->OnMessage ifadesi programdan windows mesajlar? s?ras?nda yap?lmas? gereken i?lemler için mesajisle fonksiyonunu atanm??t?r. mesajisle fonksiyonunun yap?s?na bakt???n?zda Message.wParam ifadesi ile pencerenin tam ekran m? yap?ld??? yoksa simge durumuna mu küçültüldü?üne dair hexadecimal code elde edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus simge durumuna küçültme i?lemi için windows araç çubu?u üzerinden t?klama i?lemi yap?lmas? gerekir. Ayn? ?ekilde pencereyi tam ekran moduna getirme i?lemi için ise programdaki form çubu?unda üzerinde sa? t?klay?p Ekran? Kapla linkine t?klanmas? durumunda çal??acakt?r.Bu k?s?mda ak?llara?u soru gelecektir pencere üzerindeki simge durumuna küçült veya ekran? kapla ifadelerine t?klarsak ne olacak cevap da ?u program hiçbir tepki vermeyip normal windows i?lemi yap?lacakt?r. Çünkü o k?s?mlara ait windows mesaj ifadeleri farkl?d?r bizim kontrol etti?imiz mesaj ifadeleri ise dedi?im ?ekilde windows araç çubu?una t?klanma i?lemidir ki o ?ekilde simge durumuna küçülte i?lemi yaparsan?z "Simge durumuna küçült" ifadesi ekrana bas?lacakt?r. Yine benzer ?ekilde form üzerinde sa? click Ekran? Kapla derseniz Ekran? Kaplamak M? ?stiyorsunuz? ?eklinde bir onay penceresi belirecektir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18.  
 19. void __fastcall TForm1:: mesajisle(tagMSG &Message,bool &handled)
 20. {
 21.   int c;
 22.   if(Message.message==0x112)
 23.   switch (Message.wParam )
 24.   {
 25.    case 0xF030 :
 26.    c=Application->MessageBox("Ekran? Kaplamak M? ?stiyorsunuz?","Ekran? Kapla",MB_YESNO+MB_ICONQUESTION);
 27.    if(c==IDNO)
 28.    handled=true;
 29.    break;
 30.    case 0xF020 :
 31.    ShowMessage ("Simge Durumuna Küçült");
 32.    break;
 33.   }
 34. }
 35. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 36. {
 37. Application->OnMessage=mesajisle;
 38. }
 39. //---------------------------------------------------------------------------
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:50 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.