Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Sürücü Kapasitesi Bulma Program?


Sürücü Kapasitesi Bulma Program?

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda DriveComboBox nesnesi ve DiskSize API'si kullan?larak bir sürücünün toplam boyutu gigabyte cinsinden hesaplanm??t?r. Programa bakacak olursak DriveComboBox1 içindeki sürücü isimleri tamamen büyük harfe çevrilmi?tir. Seçilen sürücü ismi DriveComboBox1->Text ifadesinden s stringine al?n?r. s[1] stringin ilk harfi demektir. ?imdi buraya dikkat edecek olursak isimleri tamamen büyük harfe çevirmi?tik. Büyük A'n?n ascii kodu 65 tir e?er ondan 64 ç?kar?rsak 1 kal?r yani 1.sürücü olur oda floppy disktir. Diskleriniz e?er C ile ba?larsa buradan sonuç 3 gelecek daha önceki derslerimizde 3 'ün C parças? oldu?unu belirtmi?tik. DiskSize API'si içine integer türünden bir ifade al?rki bizde bu sebepten bu kadar i?lem yapmak zorunda kald?k, sonuçta C 'yi seçti?inizde içine 3 gider o parçan?n boyutunu byte cinisinden geri döndürür. E?er 3*1024 ile sonucu bölersek sonuç art?k gigabyte cinsinden hesaplanm?? olur.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::DriveComboBox1Change(TObject *Sender)
 19. {
 20. int Diskno;
 21. double boyut;
 22. AnsiString s;
 23. s=UpperCase(DriveComboBox1->Text);
 24. Diskno=s[1]-64;
 25. boyut=DiskSize(Diskno)/1024.0/1024.0/1024.0;
 26. if(boyut>0)
 27. Label1->Caption=FloatToStr(boyut)+" GB";
 28. else
 29. Label1->Caption="0 GB";
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32.  
 33. void __fastcall TForm1::FormShow(TObject *Sender)
 34. {
 35. int Diskno;
 36. double boyut;
 37. AnsiString s;
 38. s=UpperCase(DriveComboBox1->Text);
 39. Diskno=s[1]-64;
 40. boyut=DiskSize(Diskno)/1024.0/1024.0/1024.0;
 41. if(boyut>0)
 42. Label1->Caption=FloatToStr(boyut)+" GB";
 43. else
 44. Label1->Caption="0 GB";
 45. }
 46. //---------------------------------------------------------------------------
 47.  
 48.  
 49.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:41 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do