Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Header Control ?le Windows Gezgininde Liste Modunda Özelliklerin Boyutland?r?lmas?


Header Control ?le Windows Gezgininde Liste Modunda Özelliklerin Boyutland?r?lmas?

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Windows gezgininde iken liste görünümüne geçti?inizde dosyan?n özelliklerini gösteren yap?lar (isim listesi, boyutlar listesi,tür listesi,de?i?tirme tarihi listeleri vs) belirir. ??te bu listelerin boylar?n?n uzunluklar? yukar?dan header control nesnesi ile ayarlan?r. Biz kullan?c?lar olarak windows bu özellikleri göremedi?imiz durumlarda çubu?un boyutunu uzat?p k?saltarak kendimiz için gerekli bilgileri görüyoruz. ??te bu programda benzer i?levi kendi programlar?n?zda yapabilmeniz amac?yla tasarlanm??t?r. ?çerisinde 3 adet ListBox bulunmakta, HeaderControl nesnesinin Section özelli?inden kaç adet sütun olaca?? belirtilmelidir. Herbirinin ba?l??? ilgili Section parças?n?n(Section[0] gibi; listeyi olu?turunca zaten ba?l?klar? t?klayarak da bu özellikleri görebilirsiniz) içine girilmelidir. Kayd?rma i?lemi otomaik de?ildir bu sebepten kullan?c? bir section'u boyutland?rmak istedi?inde di?er tüm sectionlar?n boyutlar?n?n tekrardan ayarlanmas? gerekir. A?a??daki ana kod parçaca?? (HeaderControl1SectionResize fonksiyonu) i?te bu boyutland?rman?n tam olarak yap?labilmesi amac?yla yaz?lm???t?r.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5.  
 6. #include "Unit1.h"
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8. #pragma package(smart_init)
 9. #pragma resource "*.dfm"
 10. TForm1 *Form1;
 11. //---------------------------------------------------------------------------
 12. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 13.         : TForm(Owner)
 14. {
 15. }
 16. //---------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 19. {
 20. Form1->ActiveControl=HeaderControl1;
 21. ListBox1->Color=clCream;
 22. ListBox1->Items->Add("Celal Atalar");
 23. ListBox2->Items->Add("Bilgisayar Yüksek Mühendisi");
 24. ListBox3->Items->Add("05054674468");
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27. void __fastcall TForm1::HeaderControl1SectionResize(
 28.       THeaderControl *HeaderControl, THeaderSection *Section)
 29. {
 30. int secili=Section->Index;
 31. int genislik=HeaderControl1->Sections->Items[secili]->Width;
 32. if(secili==0)
 33. {
 34. ListBox1->Width=genislik;
 35. ListBox2->Left=genislik;
 36. ListBox3->Left=ListBox2->Left+ListBox2->Width;
 37. }
 38. else if(secili==1)
 39. {
 40. ListBox2->Width=genislik;
 41. ListBox3->Left=ListBox1->Width+ListBox2->Width;
 42. }
 43. else if(secili==2)
 44. {
 45.  ListBox3->Width=genislik;
 46. }
 47.  
 48. }
 49. //---------------------------------------------------------------------------
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Eylül 2012 23:32 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.