Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder PrinterSetupDialog ve PrintDialog Nesneleri


PrinterSetupDialog ve PrintDialog Nesneleri

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu program PrintDialog ve PrinterSetupDialog nesnelerinin kullan?m?ndan söz edilmi? ve örnek bir uygulama yap?lm??t?r. PrinterSetupDialog nesnesi yaz?c? ayarlar?n?n yap?ld??? nesnedir. Bu k?s?mda seçilecek yaz?c?, sayfa düzeni, sayfa boyutu gibi benzeri ayarlar yap?l?r. PrinterDialog nesnesinde ise yazma i?lemi s?ras?nda yap?lacak ayarlar belirlenir. Örne?in kaç adet maksimum sayfa yaz?labilir, en az kaç sayfa yazd?r?lacak, yazma i?lemi nereden ba?layacak gibi ayarlar?n yap?ld??? yerdir. Bu programda yazma i?leminde sonraki sayfalar?n yaz?labilmesi için bir algoritma kullan?lm??t?r. Buradaki algoritmada Memo nesnesi içerisinde bulunan yaz?n?n font büyüklü?ü önemlidir, buradaki default de?erine göre bir sayfada 81 sat?r yazd?rabilir. Font büyüklü?ünün ayarlanabilir ?ekilde de?i?tirildi?ini dü?ünürsek algoritmada da uygun matematik hesab? ile  daha genel bir yazd?rma i?lemi sa?lanabilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. #include "Printers.hpp"
 10. //---------------------------------------------------------------------------
 11. #pragma package(smart_init)
 12. #pragma resource "*.dfm"
 13. TForm1 *Form1;
 14. //---------------------------------------------------------------------------
 15. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 16.         : TForm(Owner)
 17. {
 18. }
 19. //---------------------------------------------------------------------------
 20.  
 21. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 22. {
 23. if(PrinterSetupDialog1->Execute())
 24. ;       
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
 29. {
 30.  
 31.   int tur=0;
 32.   TPrinter *Prntr = Printer();
 33.   Prntr->Title="C++ BU?LDER ?LE YAZDIRMA";
 34.   //TRect r = Rect(200,200,Prntr->PageWidth - 200,Prntr->PageHeight- 200);
 35.   int toplamsatir=Memo1->Lines->Count;
 36.  
 37.   while(toplamsatir>0)
 38.   {
 39.   Prntr->BeginDoc();
 40.   for( int i=81*tur; i<(tur+1)*81;i++)
 41.   {
 42.   Prntr->Canvas->TextOut(300,300 + ((i-(81*tur))*Prntr->Canvas->TextHeight(Memo1->Lines->Strings[i])),Memo1->Lines->Strings[i]);
 43.   }
 44.   Prntr->EndDoc();
 45.   toplamsatir-=80;
 46.   tur++;
 47.   }
 48.  
 49. }
 50. //---------------------------------------------------------------------------
 51. void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
 52. {
 53. PrintDialog1->FromPage=1;
 54. PrintDialog1->MinPage=1;
 55. PrintDialog1->MaxPage=2500;
 56. PrintDialog1->ToPage=PrintDialog1->MaxPage;
 57. }
 58. //---------------------------------------------------------------------------
 59.  
 60.  
 61.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.