Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C++ Builder Tarih ??lemleri


Tarih ??lemleri

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur. Bu programda tarih i?lemleri üzerinde durulmu?tur. Örne?in yapt???n?z bir programda tarih format?na uygun olarak çal??man?z gerekebilir. 1 gün sonra, 5 gün sonra yada 30 ay sonra gibi tarihlere uygun i?lemler yapman?z gerekti?inde bu program parças? size yol gösterecektir. Sistemin tarihini Date() fonksiyonu ile çekti?imiz daha önceki derslerimizde görmü?tük. Burada bu tip tarih zamanl? i?lemlerde normal matematik i?lemi yapar gibi bugunun tarihine bir say? ekleyerek veya ç?kararak istedi?iniz bir tarihe ula?abilirsiniz. Bu programa örnek olabilecek en güzel kullan?m yerlerinden biri kütüphaneden al?nan bir kitab?n 15 gün sonra geri dönü?ünü kontrol etmesidir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t 

Program Kodu:

Unit1.cpp

 1.  
 2.  
 3. //---------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5. #include <vcl.h>
 6. #pragma hdrstop
 7.  
 8. #include "Unit1.h"
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10. #pragma package(smart_init)
 11. #pragma resource "*.dfm"
 12. TForm1 *Form1;
 13. //---------------------------------------------------------------------------
 14. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 15.         : TForm(Owner)
 16. {
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19.  
 20. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
 21. {
 22. Label1->Caption="Bugün: " + DateToStr(Date());
 23. Label2->Caption="Dün  : " + DateToStr((Date()-1));
 24. Label3->Caption="Yar?n: " + DateToStr((Date()+1));
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.