Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Java Dan??man Program?


Java Dan??man Program?

AÇIKLAMA

Bu program javada genel amaçl? olarak dan??man hocalar?n ö?renci ile ilgili i?lemleri yapt?klar? i?leri Java Application olarak gösteren bir uygulamadir.

Program?n Bankaci Program?n?n Çal??ma Mant???na oldukça benzerdir.

Çal??ma Mant???n?

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

ö?renebilirsiniz.

Program Kodu:

 1.  
 2. import  javax.swing.JOptionPane;
 3. class Ogrenci{
 4.     public String isim,soyisim;
 5.     public int ogrno;
 6.     public float notortalamasi;
 7.     public int kredi;
 8.     public int tur,mat,tar,spor;
 9. public  Ogrenci()
 10.     {
 11.     isim="";
 12.     soyisim="";
 13.     ogrno=0;
 14.     notortalamasi=0;
 15.     kredi=0;
 16.     tur=0;
 17.     mat=0;
 18.     tar=0;
 19.     spor=0;
 20.     }
 21.    public void setle(int ogno,String ogisim,String ogsoyisim,float gec,int kre)
 22.     {
 23.     ogrno=ogno;
 24.     isim=ogisim;
 25.     soyisim=ogsoyisim;
 26.     notortalamasi=gec;
 27.     kredi=kre;
 28. }
 29. public int numaragonder()
 30. {
 31.     return ogrno;
 32. }
 33. public int cektur()
 34. {
 35.     return tur;
 36. }
 37. public void yaztur()
 38. {
 39.     tur=1;
 40. }
 41. public void yazmat()
 42. {
 43.     mat=1;
 44. }
 45. public void yaztar()
 46. {
 47.     tar=1;
 48. }
 49. public void yazspor()
 50. {
 51.     spor=1;
 52. }
 53. public int cekmat()
 54. {
 55.     return mat;
 56. }
 57. public int cektar()
 58. {
 59.     return tar;
 60. }
 61. public int cekspor()
 62. {
 63.     return spor;
 64. }
 65. public String ogrencihesap()
 66. {
 67.     String yaz="?sim:"+isim+"\n"+"Soyisim:"+soyisim+"\n"+"Ö?renci No:"+ogrno+"\n"+"Not Ortalamas?:"+notortalamasi+"\n"+"Alabilece?i Kredi:"+kredi+"\n";
 68.     if(tur==1)
 69.     yaz+="Türkçe Dersi Kredi Olarak Al?nm??t?r\n";
 70.     if(mat==1)
 71.     yaz+="Matematik Dersi Kredi Olarak Al?nm??t?r\n";
 72.     if(tar==1)
 73.     yaz+="Tarih Dersi Kredi Olarak Al?nm??t?r\n";
 74.     if(spor==1)
 75.     yaz+="Spor Dersi Kredi Olarak Al?nm??t?r\n";
 76.     return yaz;
 77. }
 78. public int kredicek()
 79. {
 80.     return kredi;
 81.    
 82. }
 83. public String krediyazdir()
 84. {
 85.     String yaz="Bu Ö?rencinin Alabilece?i Kredi Say?s?: "+kredi;
 86.     return yaz;
 87. }
 88. public void krediyaz(int kredisi)
 89. {
 90.     kredi=kredisi;
 91. }
 92. }
 93. public class Danisman {
 94.  
 95.     private int sifre,danismanno;
 96.     private String isim,soyisim;
 97.     private int danismansayisi=0;
 98.     private int ogrencisayisi=0;
 99.     public int ogrencisayisi()
 100.     {
 101.     return ogrencisayisi;
 102.     }
 103.     public Danisman()
 104.     {
 105.       isim="";
 106.       soyisim="";
 107.       sifre=0;
 108.       danismanno=0;
 109.     }
 110.     public int DanismanSifresi()
 111.     {
 112.     return sifre;
 113.     }
 114.     public void ogrencisayisiduzelt(int p)
 115.     {
 116.     ogrencisayisi=p;
 117.     }
 118.     public void atama ( String Isim, String Soyisim, int Sifre,int Danismanno)
 119.     {
 120.         isim=Isim;
 121.         soyisim=Soyisim;
 122.         sifre=Sifre;
 123.         danismanno=Danismanno;
 124.     }
 125.     private static String ana_menu()
 126.     {
 127.      return "1.Dan??man Ekle\n2.Dan??man Hesab?\n3.Ç?k??";
 128.     }
 129.    
 130.     private static String danisman_menu()
 131.     {
 132.         return "1.Ö?renci Ekle\n2.Ö?renci Bilgisi\n3.Ders Ekleme\n4.Ö?renci Bilgi De?i?tirme\n5.Ç?k??";
 133.     }
 134.         private static String ders_menu()
 135.     {
 136.         return "1.Türkçe(2 Kredi)\n2.Matematik (2 Kredi)\n3.Tarih (1 Kredi)\n4.Spor (1 Kredi)\n5.Ç?k??";
 137.     }
 138.  
 139.    
 140.     public static void main(String args[])
 141. {
 142.     int danismansayisi=0;
 143.     int anamenu,sifre,sifretekrar;int danismanno=-1;
 144.     boolean dongu=true;
 145.     String isim,soyisim;
 146.     Danisman Danismanlar[]=new Danisman[10];
 147.     Ogrenci Ogrenciler[]=new Ogrenci[400];
 148.  
 149.     for(int a=0;a<Danismanlar.length;a++)
 150.         {
 151.          Danismanlar[a]=new Danisman();    
 152.         }
 153.     for(int b=0;b<Ogrenciler.length;b++)
 154.     Ogrenciler[b]=new Ogrenci();
 155.         
 156. while(dongu)
 157. {
 158.     anamenu=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(ana_menu()));
 159.     while(anamenu<1||anamenu>3)
 160.     {
 161.     anamenu=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(ana_menu()));            
 162.     }
 163.     if(anamenu==1)
 164.     {
 165.     isim=JOptionPane.showInputDialog("?sminizi Giriniz");
 166.     soyisim=JOptionPane.showInputDialog("Soyisminizi Giriniz");
 167.     sifre=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("?ifrenizi Giriniz"));
 168.     sifretekrar=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("?ifreyi Tekrar Giriniz"));
 169.     if(sifre!=sifretekrar)
 170.     {
 171.     JOptionPane.showMessageDialog(null,"Girilen ?ifreler Uyu?muyor Hesap Aç?lmam??t?r","Hesap Aç?lamad?",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 172.     }
 173.     else if(danismansayisi>=10)
 174.     {
 175.     JOptionPane.showMessageDialog(null,"Programdaki 10 Ki?ilik Dan??man Kontenjani Dolmu?tur","Hesap Aç?lamad?",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 176.     }
 177.     else
 178.     {
 179.     danismanno++;
 180.     Danismanlar[danismanno].atama(isim,soyisim,sifre,danismanno);
 181.     String bas="?sim:"+isim+"\n"+"Soyisim:"+soyisim+"\n"+"?ifre:"+sifre+"\n"+"Hesapno:"+danismanno;
 182.     JOptionPane.showMessageDialog(null,bas,"Hesap Aç?ld?",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 183.     }
 184.    }
 185.    if(anamenu==2)
 186.    {
 187.        int hesapno=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Hesap Numaran?z? Giriniz"));
 188.        int sifreone=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("?ifrenizi Giriniz"));
 189.        int anasifre=Danismanlar[hesapno].DanismanSifresi();
 190.        if(anasifre!=sifreone)
 191.        {
 192.        JOptionPane.showMessageDialog(null,"?ifre Yanl?? Girilmi?tir","Giri? Yap?lmad?",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 193.     }
 194.     else
 195.    {//else bas
 196.    boolean dongu2=true;
 197.    while(dongu2)
 198.    {
 199.        int danismanmenu=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(danisman_menu()));
 200.        if(danismanmenu==1)
 201.        {
 202.         int kredi;
 203.         int ogrno=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci Numaras?n? Giriniz"));
 204.         String ogrisim=JOptionPane.showInputDialog("Ö?renci ?smini Giriniz");
 205.         String ogrsoyisim=JOptionPane.showInputDialog("Ö?renci Soyismini Giriniz");
 206.         float notorta=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Ö?rencinin Not Ortalamas?n? Giriniz"));
 207.          if(notorta>=3.5)
 208.      kredi=6;
 209.      else if(notorta>=3&&notorta<=3.49)
 210.      kredi=4;
 211.      else
 212.      kredi=0;
 213.         int cek=Danismanlar[hesapno].ogrencisayisi();
 214.         if(cek<40)
 215.         {
 216.         Ogrenciler[hesapno*40+cek].setle(ogrno,ogrisim,ogrsoyisim,notorta,kredi);
 217.         Danismanlar[hesapno].ogrencisayisiduzelt(cek++);
 218.         JOptionPane.showMessageDialog(null,"Ö?renci Eklenmi?tir","??lem Tamam",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 219.      }
 220.      else
 221.       JOptionPane.showMessageDialog(null,"Sizin ?çin Ayr?lan 40 Ki?ilik Kontenjan Doludur","uyar?",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 222.     }
 223.     if(danismanmenu==2)
 224.     {
 225.      int ogrencino=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci Numaras?n? Giriniz"));
 226.      int a;
 227.      for(a=hesapno*40;a<hesapno*40+40;a++)
 228.      {
 229.      int yakala=Ogrenciler[a].numaragonder();
 230.      if(yakala==ogrencino)
 231.      JOptionPane.showMessageDialog(null,Ogrenciler[a].ogrencihesap(),"Ö?renci Hesab?",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); break;
 232.      }
 233.     }
 234.     if(danismanmenu==3)
 235.     {
 236.      int kredi=0;
 237.      int ogrencino=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci Numaras?n? Giriniz"));
 238.      int a;
 239.      for(a=hesapno*40;a<hesapno*40+40;a++)
 240.      {
 241.      int yakala=Ogrenciler[a].numaragonder();
 242.      if(yakala==ogrencino)
 243.      {
 244.      kredi=Ogrenciler[a].kredicek();
 245.      JOptionPane.showMessageDialog(null,Ogrenciler[a].krediyazdir(),"Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 246.      break;
 247.      }
 248.      }
 249.      boolean dongu3=true;
 250.      while(dongu3)
 251.      {
 252.      int dersmenu=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(ders_menu()));
 253.      if(dersmenu==1&&kredi>=2)
 254.      {
 255.          if(Ogrenciler[a].cektur()==0)
 256.          {
 257.      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Türkçe Dersi Ö?renciye Eklenmi?tir","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 258.      kredi=kredi-2;    
 259.      Ogrenciler[a].yaztur();
 260.         }
 261.         else
 262.         JOptionPane.showMessageDialog(null,"Ö?renci Bu Dersi Zaten Alm??t?r","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 263.      }    
 264.      if(dersmenu==2&&kredi>=2)
 265.      {
 266.          if(Ogrenciler[a].cekmat()==0)
 267.          {
 268.      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Matematik Dersi Ö?renciye Eklenmi?tir","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 269.      kredi=kredi-2;
 270.      Ogrenciler[a].yazmat();
 271.        }
 272.        else
 273.        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Ö?renci Bu Dersi Zaten Alm??t?r","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 274.      }
 275.      if(dersmenu==3&&kredi>=1)
 276.      {
 277.          if(Ogrenciler[a].cektar()==0)
 278.          {
 279.      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Tarih Dersi Ö?renciye Eklenmi?tir","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 280.      kredi=kredi-1;
 281.      Ogrenciler[a].yaztar();
 282.         }
 283.         else
 284.         JOptionPane.showMessageDialog(null,"Ö?renci Bu Dersi Zaten Alm??t?r","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 285.      }
 286.       if(dersmenu==4&&kredi>=1)
 287.      {
 288.      if(Ogrenciler[a].cekspor()==0)
 289.      {
 290.      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Spor Dersi Ö?renciye Eklenmi?tir","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 291.      kredi=kredi-1;
 292.      Ogrenciler[a].yazspor();
 293.      }
 294.      else
 295.         JOptionPane.showMessageDialog(null,"Ö?renci Bu Dersi Zaten Alm??t?r","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 296.      }
 297.      if(kredi==0)
 298.      {
 299.      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Bu Ö?renci ?çin Kredi Alma ?mkani Ya Yoktur Yada Bitmi?tir","Bilgilendirme",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
 300.      dongu3=false;
 301.      }    
 302.      if(dersmenu==5)
 303.      {
 304.      dongu3=false;
 305.      }
 306.      Ogrenciler[a].krediyaz(kredi);
 307.      }//while sonu    
 308.     }
 309.     if(danismanmenu==4)
 310.     {
 311.     int ogrencino=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci Numaras?n? Giriniz"));
 312.     JOptionPane.showMessageDialog(null,"De?i?tirmek ?stedi?iniz Bilgiler ?çin Yeni Giri?leri De?i?tirmek ?stemiyorsan?z Eski Bilgileri Aynen Yaz?n?z","Dikkat",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);    
 313.     int ogr=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci Numaras?n? Giriniz"));
 314.      isim=JOptionPane.showInputDialog("Ögrencinin ?smini Giriniz");
 315.      soyisim=JOptionPane.showInputDialog("Ögrencinin Soyismini Giriniz");
 316.     float notorta=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog("Ö?rencinin Not Ortalamas?n? Giriniz"));
 317.     int kredi=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ögrenci ?çin Kredi Giriniz"));
 318.     int a;
 319.      for(a=hesapno*40;a<hesapno*40+40;a++)
 320.      {
 321.      int yakala=Ogrenciler[a].numaragonder();
 322.      if(yakala==ogrencino)
 323.      {
 324.      Ogrenciler[a].setle(ogr,isim,soyisim,notorta,kredi);
 325.      JOptionPane.showMessageDialog(null,Ogrenciler[a].ogrencihesap(),"Ö?renci Hesab?",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); break;
 326.      }
 327.      }
 328.     }
 329.     if(danismanmenu==5)
 330.     {
 331.         dongu2=false;
 332.     }
 333.    }//while sonu
 334.   }//else sonu
 335. }//ikinci if
 336.   if(anamenu==3)
 337.   {
 338.       dongu=false;
 339.   }
 340. }//while
 341. }
 342. }
 343.  

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cuma, 08 Nisan 2011 00:06 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL /antilolo/dosyalar/linkler/pcprogramlama.com.php was not found on this server.