Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Java ?le Access Veritaban? Projesi


Java ?le Access Veritaban? Projesi

AÇIKLAMA

Tablo Bilgileri:

Ödevde kullan?lacak “OGRENCI” ismi verilen Access veritaban? tablosu a?a??daki alanlara sahiptir.

   NUMARA         : Ö?rencinin numaras? (Number tipinde)

   ADI                     : Ö?rencinin ad? (Metin tipinde)

   SOYADI             : Ö?rencinin soyad? (Metin tipinde)

   SINIF                  : Ö?rencinin s?n?f? (Number tipinde)

   B?NA                  : Ö?rencinin bulundu?u bina (Number tipinde)

   DERSHANE      : Ö?rencinin bulundu?u dershane (Number tipinde)

   KISIM : Ö?rencinin bulundu?u k?s?m (Metin tipinde)

 

Application’?n Yap?s?:

Geli?tirilecek Java application’? iki arayüzden olu?ur: Ö?renci Bilgileri arayüzü ve Ö?renci Sorgulama arayüzü. Herbir arayüz (arayüzün ve tablo alanlar?n?n isimlerini gösteren) 8 Label , (metin kutular?n? temsil eden) 7 Textfield ve 5 Buton içerir. Bu arayüzlerin görüntüleri a?a??daki gibi olmal?d?r:

 

 

 

Application’?n Özellikleri:

 • Program ilk çal??t?r?ld???nda Ö?renci Bilgileri arayüzü kullan?c?ya gösterilir. Textfield’lar bo? b?rak?l?r. Bütün butonlar pasif durumda görünür.
 • Textfield’lardan en az biri doldurulmad?kça sorgulama i?lemi gerçekle?tirilemez. Ba?ka bir ifadeyle “Sorguya Gir” butonu ve “Yeni” butonu aktif yap?lamaz.
 • “Yeni” butonuna bas?ld???nda textfield’larda bulunan de?erler ve bütün butonlar (“Yeni” butonu dahil ) pasif yap?l?r. Bu durumda iken textfield’lardan biri doldurulmaya ba?land???nda “Yeni” ve “Sorguya Gir” butonlar? aktif, tüm textfield’lar dolduruldu?unda ise “Ekle” butonu aktif yap?l?r. Di?er butonlar pasif kalmaya devam eder.
 • “Güncelle” ve “Sil” butonlar? sadece Ö?renci Sorgulama arayüzünden Ö?renci Bilgileri arayüzüne geri dönüldü?ünde (“Sorgudan Ç?k” butonu kullan?ld???nda) aktif yap?l?r. “Sorgudan Ç?k” butonuna bas?ld???nda Ö?renci Sorgulama arayüzünde o anda görünen ö?renci kayd?, Ö?renci Bilgileri arayüzünde de görünmeye devam eder. Ancak bu durumda “Numara” alan? editlenemez duruma getirilmelidir. Di?er alanlardan biri de?i?tirildi?inde “Sil” butonu pasif yap?l?r.
 • “Sorguyu Gir” butonuna bas?ld???nda doldurulmu? alanlara göre sql cümleci?i olu?turulur. Bu cümleci?in icras? sonucu birden fazla kay?t elde edilirse Ö?renci Sorgulama arayüzüne geçi? yap?l?r. Sadece bir kay?t elde edilirse Ö?renci Bilgileri arayüzünde kal?nmaya devam edilir. Kay?t elde edilemezse “Bir kay?t bulunamad?” mesaj? gösterilir.
 • Ö?renci Sorgulama arayüzüne geçildi?i ilk anda “?lk kay?t” ve “Önceki kay?t” butonlar? pasif, di?er butonlar aktif olmal?d?r. Bu durumda “Sonraki Kay?t” butonuna bas?l?rsa sonraki kay?t gösterilirken “Önceki Kay?t” butonu aktif yap?l?r. Tekrar “Sonraki Kay?t” butonuna bas?l?rsa “?lk kay?t” butonu da aktif yap?l?r. Son kay?ta sadece bir kay?t kalm??sa “Son Kay?t” butonu pasif, son kay?t gösteriliyorsa “Sonraki Kay?t” butonu da pasif yap?l?r. K?saca butonlar sadece bir anlama sahipseler aktif kalmal?d?rlar.
 • Ö?renci Sorgulama arayüzünde bütün textfield’lar editlenemez durumda olmal?d?r.
 • Her bir arayüz için tek bir container kullan?labilir. ?öyle ki; arayüzün ve ilgili butonlar?n isimlerini de?i?tirmek yeterlidir. Örne?in; “Sorguya Gir” butonuna bas?ld???nda “Yeni” à “?lk Kay?t” ismine dönü?ür, “Sorgudan Ç?k” butonuna bas?ld???nda “?lk Kay?t” à “Yeni” ye dönü?ür.

 

Veritaban?n? sisteme eklerken yap?lmas? gereken i?lem ad?mlar? ?unland?r. Denetim Masas?ndan Yönetimsel Araçlara girelerek Veri Kaynaklar? (ODBC) seçilir.Gelen pencerede Kullan?c? veya Sistem DSN tablar?ndan herhangi birinde Ekle butonuna t?klan?r. Gelen pencerde Microsoft Access Driver (*.mdb) seçilir.Daha sonra gelen pencerede Veri Kayna?? Ad?na tam olarak "ogrenci" yaz?l?r.Ayn? pencerede bulunan Veritaban? isimli k?s?mdan Seç butonu ile OGRENC?.mdb dosyan?n?n bulundu?u yer gösterilir. Bütün pencerelere tamam diyerek i?lem bitirilir.

Burada Veri Kayna?? ad?na tam olarak "ogrenci" yaz?lmas?n?n nedeni kod içerisinde javan?n tabloya bu isimle ba?lanmas?d?r.

 

 

Veritaban?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

 

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

 

 

 

Yorumlar (7)
 • ümran  - tesekkurler...
  Java veri taban? çal??maya yeni ba?layanlar için çok güzel bir örnek.Eme?inize sa?l?k.Tesekkurler...
 • erdal51
  Ellerine sa?l?k....
 • Ahmet Murat  - hata
  Merhabalar öncelikle çok güzel bir uygulama olmu? ama benim bir sorunum var, her?eyi yapt?m program çal???yor tek sorun kay?t olu?tur dedikten sonra kay?t olu?turulmu?tur diyor ama "Error: [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1." netbeans'te bu ?ekilde bir hata oldu?unu söylüyor ve veritaban?na da kayd? göndermiyor yard?mc? olabilir misiniz lütfen..
 • NEO
  avatar
  ?imdi ?öyle bir?ey var ?imdiye kadar kimseden hata uyar?s? almad?m ki bu konu sitenin en fazla okunan ve çal??t?r?lm?? olabilece?ini dü?ündü?üm konulardan bir tanesidir. Buradaki kod netbeans te yaz?lmam??t?r. JCreator derleyicisi üzerinde yaz?lm??t?r. Bu sebepten Netbeans'te farkl? ayarlar veya farkl? ?ekilde düzenleniyor olmas? gerekebilir kald?ki kütüphanelerin do?ru eklenmesi gerekiyor olabilir. O yüzden size önerim program? do?ru ?ekilde çal??t?rabilmek için sitedeki java ile mysql ba?lant?s? ile ilgili örne?i incelemek olacakt?r. Çünkü o proje netbeans ortam?nda yaz?lm??t?r. Kütüphanelerin nas?l eklenece?ini veya ayarlar? orada daha rahat görebilirsiniz..
 • cemal
  java ile basit bir compression(s?k??t?rma) program? yapmak gerekiyor proje ödevim lütfen yard?mc? olabilirmisiniz. not:zip,rar gibi..
 • zimbit  - Eclipse veritaban?na kay?t
  Hocam Java ya yeni ba?lad?m. Te?ekkürler. Eclipse Jframe üzerinde button ile veritaban?na kay?t ekleme kodlar?n? bulamad?m. Çok te?ekkür ediyorum.Ben bulamad?m herhalde.
 • NEO
  avatar
  Bu kodu direkt olarak al?r yap??t?r?rsan?z eclipse den ziyade Netbeans kullan?yorum kendi bütün her ?eyi olu?turacakt?r. Veritaban? da orada iki ayr? link olarak verilmi?tir.
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Cumartesi, 13 Ağustos 2011 02:58 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.