Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Java Java ile Mysql Ba?lant?s? (Ö?renci Veritaban? Projesi)


Java ile Mysql Ba?lant?s? (Ö?renci Veritaban? Projesi)

AÇIKLAMA

Java ile Mysql ba?lant?s?n?n nas?l yap?ld???na ve Java üzerinden Mysql veritaban?nda bulunan bir tabloya veri ekleme ve veri sorgulama i?lemlerine örnek te?kil eder.

 

Öncelikle  Mysql ile Java'n?n ba?lanmas? sa?layan kütüphanenin kullan?lan java platformuna eklenmesi gerekmektedir.

Programda kullan?lan kütüphane mysql-connector-java-5.1.7.tar.gz' dir.

Kütüphaneyi A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Java kullan?c?lar?na platform olarak NetBeans ve Eclipse IDE'leri tavsiye edilmektedir.

NetBeans için Mysql Kütüphanesini Eklenmesi Örne?i;

?ndirilen dosya rar veya zip yard?m?yla ç?kar?l?r.

NetBeans aç?l?p  proje aç?ld?ktan sonra Build->Set Main Configuration->Customize 

seçildikten sonra gelen pencereden Libraries k?sm? seçilir gelen pencereden Add Jar/Folder k?sm? seçilir.

Ana Klasörden 

mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar dosyas? eklenir.

Akabinde ana klasor içindeki "lib" klasörü içindeki bütün jar dosyalar?n?n da eklenmesi gerekir.

Program içerisinde veritaban?na ö?renci kay?t?,ö?renci arama,ö?renci silme,ö?renci verilerini güncelleme gibi dört temel veritaban? i?lemini aç?klayan kodlara yer verilmi?tir.

Program Kodu:

 1. /*
 2.  * To change this template, choose Tools | Templates
 3.  * and open the template in the editor.
 4.  */
 5.  
 6. package veritabani;
 7. import java.awt.*;
 8. import java.sql.*;
 9. import javax.swing.*;
 10. import java.awt.event.*;
 11. import java.awt.Container;
 12. /**
 13.  *
 14.  * @author Burhan
 15.  */
 16. public class taban extends JFrame implements KeyListener {
 17.       private  JButton bul,guncelle,ekle,sil,yeni,iptal;
 18.       private JLabel lbul,lno,ladi,lsoyadi,lbolum,laciklama;
 19.       private JTextField tbul,tno,tadi,tsoyadi,tbolum;
 20.       private Container pencere;
 21.       
 22.  
 23.       public taban()
 24.       {
 25.           super("Veri Taban? Çal??mas?");
 26.  
 27.           pencere= getContentPane();
 28.         
 29.           pencere.setLayout(new FlowLayout());
 30.          
 31.  
 32.           lbul =new JLabel("Ö?renci No Giriniz");
 33.           pencere.add(lbul);
 34.  
 35.           tbul =new JTextField(15);
 36.           pencere.add(tbul);
 37.  
 38.           bul =new JButton("Bul");
 39.           pencere.add(bul);
 40.  
 41.            laciklama =new JLabel("                            Yeni Kay?t ?çin  Yeni Kay?t Butonuna T?klay?n?z                                ");
 42.           pencere.add(laciklama);
 43.  
 44.  
 45.           lno =new JLabel("Ö?r. No");
 46.           pencere.add(lno);
 47.  
 48.           tno =new JTextField(30);
 49.           pencere.add(tno);
 50.         
 51.  
 52.           ladi =new JLabel(" Ad?       ");
 53.           pencere.add(ladi);
 54.  
 55.           tadi =new JTextField(30);
 56.           pencere.add(tadi);
 57.          
 58.  
 59.           lsoyadi =new JLabel("Soyad?  ");
 60.           pencere.add(lsoyadi);
 61.  
 62.           tsoyadi =new JTextField(30);
 63.           pencere.add(tsoyadi);
 64.  
 65.           lbolum =new JLabel("Bölümü");
 66.           pencere.add(lbolum);
 67.  
 68.           tbolum =new JTextField(30);
 69.           pencere.add(tbolum);
 70.  
 71.  
 72.           yeni =new JButton("Yeni Kay?t");
 73.           pencere.add(yeni);
 74.  
 75.           guncelle =new JButton("Güncelle");
 76.           pencere.add(guncelle);
 77.           guncelle.setEnabled(false);
 78.  
 79.           ekle =new JButton("Ekle");
 80.           pencere.add(ekle);
 81.           ekle.setEnabled(false);
 82.  
 83.           sil =new JButton("Sil");
 84.           pencere.add(sil);
 85.           sil.setEnabled(false);
 86.  
 87.           iptal =new JButton("?ptal");
 88.           pencere.add(iptal);
 89.  
 90.          
 91.           //tbul.addKeyListener(this);
 92.           tno.addKeyListener(this);
 93.           tadi.addKeyListener(this);
 94.           tsoyadi.addKeyListener(this);
 95.           tbolum.addKeyListener(this);
 96.           tbul.addKeyListener(this);
 97.  
 98.           bul.addActionListener( new ActionListener() {
 99.  
 100.                 public void actionPerformed( ActionEvent event )
 101.                 {  
 102.                   // bul olay?
 103.                     try
 104.         {
 105.             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
 106.             Connection conTest = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/javaornek","root","1");
 107.             Statement komut= conTest.createStatement();
 108.             ResultSet rs = komut.executeQuery("SELECT * FROM ogrenci");
 109.             int son=0;
 110.             String ab=tbul.getText();
 111.             if (! ab.equals(""))
 112.             {
 113.             while(rs.next())
 114.             {
 115.                if (ab.equals(rs.getString("no")))
 116.                {
 117.                    tno.setText(rs.getString("no"));
 118.                    tadi.setText(rs.getString("adi"));
 119.                    tsoyadi.setText(rs.getString("soyadi"));
 120.                    tbolum.setText(rs.getString("bolum"));
 121.                    tbul.setText("");
 122.                    son=1;
 123.                    ekle.setEnabled(false);
 124.                    guncelle.setEnabled(true);
 125.                    sil.setEnabled(true);
 126.                    yeni.setEnabled(false);
 127.                    laciklama.setText("?lgili Bölümleri De?i?tirip Güncelleyin ya da Sil ??lemini Gerçekle?tiriniz");
 128.                    tno.setEnabled(false);
 129.                    break;
 130.                }
 131.  
 132.             }
 133.               if (son==0) JOptionPane.showMessageDialog(null,"Kay?t Bulunamad?");
 134.             }
 135.             else
 136.                 JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öncelikle Aranacak Ö?renci Numaras? Giriniz");
 137.         }
 138.         catch (Exception hata)
 139.         {
 140.             System.out.println("SURUCU YUKLENEMEDI..."+hata.getMessage());
 141.         }
 142.  
 143.  
 144.                 } // actionperformed sonu
 145.  
 146.              } // new action listener sonu
 147.  
 148.           ); // action listener sonu
 149.  
 150.  
 151.  
 152.  
 153.  
 154.          
 155.           yeni.addActionListener( new ActionListener() {
 156.  
 157.                 public void actionPerformed( ActionEvent event )
 158.                 {
 159.                   // yeni olay?
 160.                     String yenikont=tbul.getText();
 161.                        if(! yenikont.equals("")) tno.setText(yenikont);
 162.                        else  tno.setText("");
 163.                          tadi.setText("");
 164.                          tsoyadi.setText("");
 165.                          tbolum.setText("");
 166.                          ekle.setEnabled(true);
 167.                          sil.setEnabled(false);
 168.                          guncelle.setEnabled(false);
 169.                          yeni.setEnabled(false);
 170.                          bul.setEnabled(false);
 171.  
 172.                 } // actionperformed sonu
 173.  
 174.              } // new action listener sonu
 175.  
 176.           );
 177.  
 178.  
 179.           iptal.addActionListener( new ActionListener() {
 180.  
 181.                 public void actionPerformed( ActionEvent event )
 182.                 {
 183.                   // yeni olay?
 184.                          tno.setText("");
 185.                          tadi.setText("");
 186.                          tsoyadi.setText("");
 187.                          tbolum.setText("");
 188.                          yeni.setEnabled(true);
 189.                          bul.setEnabled(true);
 190.                          ekle.setEnabled(false);
 191.                          guncelle.setEnabled(false);
 192.                          sil.setEnabled(false);
 193.                          tbul.setText("");
 194.                          laciklama.setText("                            Yeni Kay?t ?çin  Yeni Kay?t Butonuna T?klay?n?z                                ");
 195.                          tno.setEnabled(true);
 196.                 } // actionperformed sonu
 197.  
 198.              } // new action listener sonu
 199.  
 200.           );
 201.  
 202.  
 203.  
 204.  
 205.           guncelle.addActionListener( new ActionListener() {
 206.  
 207.                 public void actionPerformed( ActionEvent event )
 208.                 {
 209.                   // bul olay?
 210.                     try
 211.         {
 212.             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
 213.             Connection conTest = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/javaornek","root","1");
 214.             Statement komut= conTest.createStatement();
 215.              
 216.               String abc=tadi.getText();
 217.               String abcd=tsoyadi.getText();
 218.               String abcde=tbolum.getText();
 219.             if (! (abc.equals("")|| abcd.equals("")|| abcde.equals("")))
 220.             {
 221.               String sql="UPDATE ogrenci set adi='";
 222.               sql+= tadi.getText();
 223.               sql+="', soyadi='";
 224.               sql+= tsoyadi.getText();
 225.               sql+="', bolum='";
 226.               sql+=tbolum.getText();
 227.               sql+="' where no='";
 228.               sql+= tno.getText();
 229.               sql+="'";
 230.                     boolean rs = komut.execute(sql);
 231.                          tno.setText("");
 232.                          tadi.setText("");
 233.                          tsoyadi.setText("");
 234.                          tbolum.setText("");
 235.                          yeni.setEnabled(true);
 236.                          bul.setEnabled(true);
 237.                          ekle.setEnabled(false);
 238.                          guncelle.setEnabled(false);
 239.                          sil.setEnabled(false);
 240.                          tbul.setText("");
 241.                          laciklama.setText("                            Yeni Kay?t ?çin  Yeni Kay?t Butonuna T?klay?n?z                                ");
 242.                          tno.setEnabled(true);
 243.             JOptionPane.showMessageDialog(null,"Güncelleme ??lemi Ba?ar? ?le Gerçekle?ti");
 244.             } else
 245.               JOptionPane.showMessageDialog(null,"Öncelikle ?lgili Bilgileri Giriniz");
 246.  
 247.         }
 248.         catch (Exception hata)
 249.         {
 250.             System.out.println("SURUCU YUKLENEMEDI..."+hata.getMessage());
 251.         }
 252.  
 253.  
 254.                 } // actionperformed sonu
 255.  
 256.              } // new action listener sonu
 257.  
 258.           );
 259.  


                                           SONRAK? SAYFA

Yorumlar (5)
 • mrb  - projenin jar dosyas?n? koyabilirmisiniz
  projenin jar dosyas?n? koyabilirmisiniz
 • Ya?ar NARCI  - Kay?tlara resim ekleme
  Bu haz?rlad???n?z uygulamada bir de ö?rencilerin resimlerini eklemek gerekse idi, bu resimlerin veritaban?nda de?il de dosyada saklanabilece?i ama dosya yolunun veritaban?nda kaydedilece?i bir durum kar??s?nda ne gibi bir yöntem kullanabilirdik?
 • Ahmet Murat  - Veritaban? Sorunu
  :!: Öncelikle Merhabalar; Çok güzel bir proje yaparak biz yeni ba?layanlara çok güzel bir uygulama haz?rlam??s?n?z. Ben bu projeyi ba?tan yapt?m sizin yapt???n?z gibi ama veritaban? ile ilgili bir sorun ya?ad?m, program? çal??t?rd???m zaman bana "SURUCU YUKLENEMEDI...Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)" bu ?ekilde bir hata veriyor bunun nedeni ne olabilir, ne yapt?ysam bir türlü düzeltemedim, yard?mc? olursan?z sevinirim kolay gelsin..
 • NEO
  avatar
  Arkada?lar proje 2 sayfadir devaminda bulunmaktadir jar dosyalari..Sonraki sayfaya t?klay?n...Kodlara bakt???n?zda kurdu?unuz mysql üzerinde data klasöründe javaornek isimli klasor olu?turulmal? içine veritaban? dosyalar? konmal? ve root ?ifresi 1 olmal?d?r. Sizin bu ayarlarda s??k?nt? var yani sorun kurdu?unuz mysql ile alakal? ?ifreye dikkat veritaban?na dikkat ayarlara dikkat tekrardan belirtmek isterim sitemizdeki kodlarda hata yoktur:)
 • ismail
  :P
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 07 Nisan 2011 23:49 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.