Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Dinamik Dizi ?le Say?lar? S?ralama ve Not Ortalamas? Hesaplama


Dinamik Dizi ?le Say?lar? S?ralama ve Not Ortalamas? Hesaplama

AÇIKLAMA

C++ Builder 6 ile uyumludur.

Bu projemizde C++ dilindeki dinamik dizilere (DynamicArray) de?inilmi?tir. Kullan?c?dan önce kaç adet say? al?naca?? istenmi?tir. Sonras?nda al?nan say?lar küçükten büyü?e do?ru s?ralanm??t?r. Program?n geri kalan k?sm?nda yine kullan?c?dan bir adet say? girilmesi istenmi?tir. Kullan?c? s?n?r de?eri kadar say? girdikten sonra girilen say?lar?n ortalamas? hesaplan?p kullan?c?ya gösterilmi?tir. Bu k?s?mda tamsay? de?i?kenlerle çal???rken sonucun küsürlü ç?kmas? durumunda bunun nas?l gösterilebilece?inin belirtilmesi amac?yla gerçekle?tirilmi?tir. Not ortalamas? hesab?nda dinamik dizi kullan?lmam??t?r fakat istenirse dinamik dizi de kullan?larak yap?labilir.

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #include <stdio.h>
 5. #include <conio.h>
 6. #pragma hdrstop
 7. void altprogram();
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. #pragma argsused
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13. altprogram();
 14. getche();
 15. int sayi,x,toplam=0;
 16. float ort;
 17. printf("\n\nBir sayi giriniz:");
 18. scanf("%d",&sayi);
 19. printf("\n");
 20. for(int s=1;s<=sayi;s++)
 21. {
 22. printf("%d.sayiyi giriniz:",s);
 23. scanf("%d",&x);
 24. toplam=toplam+x;
 25. }
 26. ort=float(toplam)/sayi;
 27. printf("\nSonuc:%.2f",ort);
 28. getche();
 29.         return 0;
 30. }
 31. //---------------------------------------------------------------------------
 32. void altprogram()
 33. {
 34.  DynamicArray <int> dizi; int sayi;
 35.  printf("Dizi boyutunu giriniz: ");
 36.  scanf("%d",&sayi);
 37.  dizi.Length=sayi;
 38.  for(int i=0;i<sayi;i++)
 39.  {
 40.  printf("%d. sayiyi giriniz: ",(i+1));
 41.  scanf("%d",&dizi[i]);
 42.  }
 43.  for(int i=0;i<sayi;i++)
 44.   {
 45.    for(int j=0;j<sayi;j++)
 46.    {
 47.     if(dizi[i]<dizi[j])
 48.     {
 49.     int temp=dizi[i];
 50.     dizi[i]=dizi[j];
 51.     dizi[j]=temp;
 52.     }
 53.    }
 54.   }
 55.  printf("\nDizinin Kucukten Buyuge Siralanmis Hali:\n\n");
 56.  for(int i=0;i<sayi;i++)
 57.  printf("%d ",dizi[i]);
 58. }
 59. //---------------------------------------------------------------------------
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx