Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Anapara Faizi Hesaplama


Anapara Faizi Hesaplama

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda belirli bir algoritmaya göre anaparan?n her y?l ald??? faiz sonunda olu?an yeni anapara gösterilmi?tir. Buradaki algoritmalarda basit veya bile?ik faiz anlay???ndan ziyade matematik fonksiyonlar? ile anaparan?n bankada kald??? y?l süresi artt?kça kazand??? faizinde artt??? mant??? üzerinde durulmu? ve ona göre program yaz?lm??t?r. Say?lar küsürlü olabilece?inden float veri tipi kullan?lm?? .2f yap?s?yla kuru? hesab? olarak gösterilmi?tir.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. #include <math.h>
 8.  
 9. //---------------------------------------------------------------------------
 10.  
 11. #pragma argsused
 12. int main(int argc, char* argv[])
 13. {
 14. float para=1000;
 15. float oran=0.05;
 16. float heryilpara;
 17. printf("Yil Miktar\n");
 18. for(int i=1;i<=10;i++)
 19. {
 20.  heryilpara= para*pow(1+oran,i);
 21.  printf("%d %4.2f\n",i,heryilpara);
 22. }
 23. getche();
 24.         return 0;
 25. }
 26. //---------------------------------------------------------------------------
 27.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Çarşamba, 02 Mayıs 2012 18:22 )  
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.