Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Hata
 • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character
Anasayfa Programlama C / C++ Fonksiyon Kullanarak Say?lar?n Karesini Hesaplama
´╗┐

Fonksiyon Kullanarak Say?lar?n Karesini Hesaplama

AăIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda alt program veya fonksiyon yap?lar?n?n nas?l kullan?ld??? g÷sterilmi? olup ÷rnek olmas? amac?yla da 1 den ba?lay?p 10 a kadar olan say?lar?n karesi alt program yard?m?yla hesaplanm??t?r. Ama bu program?n as?l amac? ana programda al?nan ifadelerin alt programa (fonksiyon) g÷nderilmesi ve sonucun orada hesaplan?p ana programa geri d÷ndŘrŘlmesidir. Alt programlar?nveya bir ba?ka ismiyle fonksiyonlar?n kullan?lmas?n?n amac? kodu modŘler yap?p tekrarl? yap?lar?n kullan?m?n?n ÷nŘne gešmek ve kodun okunabilirli?ini yani daha rahat anla??labilmesini sa?lamakt?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? g÷rŘnmektedir. Kulland???n?z derleyiciye g÷re bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. int kare (int); // prototip tan?mlamas?
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. #pragma argsused
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13. for(int i=1;i<=10;i++)
 14. printf("%d ",kare(i));
 15. getche();
 16. return 0;
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19. int kare (int x)
 20. {
 21. áint p=x*x;
 22. áreturn p;
 23. }
 24.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kay─▒tl─▒ kullan─▒c─▒lar yorum yazabilir!
 
am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m am─▒n─▒za koyay─▒m