Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Fonksiyon Kullanarak Say?lar?n Karesini Hesaplama


Fonksiyon Kullanarak Say?lar?n Karesini Hesaplama

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda alt program veya fonksiyon yap?lar?n?n nas?l kullan?ld??? gösterilmi? olup örnek olmas? amac?yla da 1 den ba?lay?p 10 a kadar olan say?lar?n karesi alt program yard?m?yla hesaplanm??t?r. Ama bu program?n as?l amac? ana programda al?nan ifadelerin alt programa (fonksiyon) gönderilmesi ve sonucun orada hesaplan?p ana programa geri döndürülmesidir. Alt programlar?nveya bir ba?ka ismiyle fonksiyonlar?n kullan?lmas?n?n amac? kodu modüler yap?p tekrarl? yap?lar?n kullan?m?n?n önüne geçmek ve kodun okunabilirli?ini yani daha rahat anla??labilmesini sa?lamakt?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. int kare (int); // prototip tan?mlamas?
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. #pragma argsused
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13. for(int i=1;i<=10;i++)
 14. printf("%d ",kare(i));
 15. getche();
 16. return 0;
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19. int kare (int x)
 20. {
 21.  int p=x*x;
 22.  return p;
 23. }
 24.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.