Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Fonksiyon Kullanarak Say?lar?n Karesini Hesaplama


Fonksiyon Kullanarak Say?lar?n Karesini Hesaplama

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda alt program veya fonksiyon yap?lar?n?n nas?l kullan?ld??? gösterilmi? olup örnek olmas? amac?yla da 1 den ba?lay?p 10 a kadar olan say?lar?n karesi alt program yard?m?yla hesaplanm??t?r. Ama bu program?n as?l amac? ana programda al?nan ifadelerin alt programa (fonksiyon) gönderilmesi ve sonucun orada hesaplan?p ana programa geri döndürülmesidir. Alt programlar?nveya bir ba?ka ismiyle fonksiyonlar?n kullan?lmas?n?n amac? kodu modüler yap?p tekrarl? yap?lar?n kullan?m?n?n önüne geçmek ve kodun okunabilirli?ini yani daha rahat anla??labilmesini sa?lamakt?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. int kare (int); // prototip tan?mlamas?
 8. //---------------------------------------------------------------------------
 9.  
 10. #pragma argsused
 11. int main(int argc, char* argv[])
 12. {
 13. for(int i=1;i<=10;i++)
 14. printf("%d ",kare(i));
 15. getche();
 16. return 0;
 17. }
 18. //---------------------------------------------------------------------------
 19. int kare (int x)
 20. {
 21.  int p=x*x;
 22.  return p;
 23. }
 24.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.