Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Rastgele Say? Üretilmesi


Rastgele Say? Üretilmesi

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda rastgele say? üretilmesi sa?lanm??t?r. Üretilen say?lar 1,2,3,4,5,6 ten olu?maktad?r. Rastgele say?lar?n üretilmesinde rand fonksiyonu kullan?lm??t?r. Rand fonksiyonu içerisine bir argüman girilmedi?i takdirde 0 ile RAND_MAX (kütüphanede tan?ml?d?r 32767) aras?nda bir say? geri döndürmektedir. Dönen bu de?erin 6 ile bölümünden kalana 1 eklenerek rastgele üretilen say?lar?n 1 ile 6 aral???nda olu?turulmas? sa?lanm??t?r. Her 5 elemanda bir sat?r atlamak amac?yla bir if kontrolü yap?lm??t?r. Program?n ba??nda kullan?lan randomize() fonksiyonu ise program?n her ko?ulmas?nda ayn? say?lar?n üretilmesini engellemek amac?yla yap?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <conio.h>
 6. #include <stdio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. randomize();
 13. for(int i=1;i<=20;i++)
 14. {
 15.  printf("%d ", (rand()%6)+1);
 16.  if(i%5==0)
 17.  printf("\n");
 18. }
 19. getche();
 20. return 0;
 21. }
 22. //---------------------------------------------------------------------------
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.