Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Rastgele Say? Üretilmesi


Rastgele Say? Üretilmesi

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda rastgele say? üretilmesi sa?lanm??t?r. Üretilen say?lar 1,2,3,4,5,6 ten olu?maktad?r. Rastgele say?lar?n üretilmesinde rand fonksiyonu kullan?lm??t?r. Rand fonksiyonu içerisine bir argüman girilmedi?i takdirde 0 ile RAND_MAX (kütüphanede tan?ml?d?r 32767) aras?nda bir say? geri döndürmektedir. Dönen bu de?erin 6 ile bölümünden kalana 1 eklenerek rastgele üretilen say?lar?n 1 ile 6 aral???nda olu?turulmas? sa?lanm??t?r. Her 5 elemanda bir sat?r atlamak amac?yla bir if kontrolü yap?lm??t?r. Program?n ba??nda kullan?lan randomize() fonksiyonu ise program?n her ko?ulmas?nda ayn? say?lar?n üretilmesini engellemek amac?yla yap?lm??t?r.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <conio.h>
 6. #include <stdio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. randomize();
 13. for(int i=1;i<=20;i++)
 14. {
 15.  printf("%d ", (rand()%6)+1);
 16.  if(i%5==0)
 17.  printf("\n");
 18. }
 19. getche();
 20. return 0;
 21. }
 22. //---------------------------------------------------------------------------
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.