Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Kullan?c?dan Al?nan Say?lar?n 7 ?le Kalans?z Olarak Bölünenlerinin Bulunmas?


Kullan?c?dan Al?nan Say?lar?n 7 ?le Kalans?z Olarak Bölünenlerinin Bulunmas?

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda kullan?c?dan al?nan say?lar?n (kullan?c?dan al?nacak say?lar?n kaç tane olaca?? programda sorulmu?tur yani bir s?n?r de?eri yoktur yani bir çe?it dinamik dizi yap?s? olu?turulmu?tur. Bu yap?y? olu?tururken malloc fonksiyonundan faydalan?lm??t?r) 7 ile kalans?z olarak bölünenlerinin yazd?r?lmas? sa?lanm??t?r. Programda çok daha fazla geli?tirilebilir. Örne?in hangi say?ya kalans?z olarak bölünüp bölünemeyece?i de d??ar?dan yine al?narak programda 7 rakam? ile belirtilmi? yere konulursa çok daha genel bir bölünüp bölünememe kural? sa?lanabilir. Hatta daha da ileri dü?ünürsek bölünme kural? olacak say?lar? bir dizi halinde al?p bu say?lar ile bölünüp bölünemedi?i gibi pek çok bilgiyi tek seferde yazd?rabiliriz.

Kullan?lan derleyici C++ Builder derleyicisi oldu?undan include, #pragram hdrstop vs gibi baz? header dosyalar? görünmektedir. Kulland???n?z derleyiciye göre bu headerlar? kald?rman?z gerekmektedir.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12. int sinir;
 13. int *dizi;
 14. printf("Kac Adet Sayi Girilecek: ");
 15. scanf("%d",&sinir);
 16. dizi= (int *) malloc(sinir);
 17. for(int i=0;i<sinir;i++)
 18. {
 19. printf("\n%d. Sayiyi Giriniz: ",i+1);
 20. scanf("%d",&dizi[i]);
 21. }
 22. printf("\n7 ile Kalansiz Bolunenler: ");
 23. for(int i=0;i<sinir;i++)
 24. {
 25. if(dizi[i]%7==0)
 26. printf("%d ",dizi[i]);
 27. }
 28. getche();
 29.  
 30.  
 31.  
 32.         return 0;
 33. }
 34. //---------------------------------------------------------------------------
 35.  
 36.  
 37.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Çarşamba, 09 Mayıs 2012 00:31 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do