Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama C / C++ Pointer Örne?i ve Adrese Eri?im Problemleri ?çin Örnek Pointer Sorusu


Pointer Örne?i ve Adrese Eri?im Problemleri ?çin Örnek Pointer Sorusu

AÇIKLAMA

Bu program C veya C++ derleyicisinde geli?tirilmi? olan bu programda pointer kavram? üzerinde durulmu?. Örnek olarak bir char tipinden bir pointer de?i?keni tan?mlanm?? ve bu de?i?kenin önce içeri?i ve adresi bast?r?lm??t?r. Unutmayal?m ki pointer adresi gösterilirken %p i?areti kullan?l?r. Daha sonra pointere yani içeri?ine (unutmayal?m ki pointerler içeri?inde adres tutarlar) 0 de?eri yani belle?in birinci hücresinin adresi atanm??t?r. Daha sonra adres gösterilmi? ve daha sonra o adresin yani belle?in ilk hücresinin içeri?ini göstermek amac?yla bir printf ifadesi yaz?lm??t?r fakat yaz?lamayacakt?r. Sebebi ise windows i?letim sisteminin yüklenirken belle?in ba?lang?çtan itibaren belirli bir k?sm?na ay?rmas? ve herhangi bir program?n buraya eri?mesine izin vermemesidir. Yani program o k?s?mda hata verecektir sak?n program çal??m?yor sanmay?n bu size hangi k?s?mlara eri?im yapabilece?iniz yada eri?im yapamayaca??n?z konusunda fikir vermek ayn? zamanda pointer kullan?m?na örnek olsun diye yap?lm?? ayn? zamanda test bab?nda olabilecek bir soru türü için yap?lm??t?r.

Program Kodu:

 1. //---------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. #include <vcl.h>
 4. #pragma hdrstop
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <conio.h>
 7. //---------------------------------------------------------------------------
 8.  
 9. #pragma argsused
 10. int main(int argc, char* argv[])
 11. {
 12.    char * p;
 13.     printf("Pointer adresi:%p\n",p);
 14.     printf("Pointer de?eri:%c\n",*p);
 15.     p=0;
 16.     getch();
 17.     printf("Pointer adresi:%p",p);
 18.     getche();
 19.     printf("Pointer de?eri:%c\n",*p);
 20.     getch();
 21.     return 0;
 22. }
 23. //---------------------------------------------------------------------------
 24.  
 25.  

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
 
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.