Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Haskell Labirentte Yolun Bulunmas?


Labirentte Yolun Bulunmas?

LAB?RENTTE YOLUN BULUNMASI

            Labirent içerisinde bir hedef hücre vard?r. Amaç labirent içerisinde verilen hücreden bu hedef hücreye ula??p, verilen hücre ile hedef hücre aras?ndaki yolu bulmakt?r. Çözüm yöntemi Lee algoritmas?na benzer bir yolla labirenti çözmeye çal???r.

            Ba?lang?ç olarak 4 farkl? yönde arama i?lemi yap?l?r. Hedef durumuna ula?mak için bu 4 yöne bak?l?r.

Labirentte dörtlü hareket yönü

            Bir yönde hareket yap?l?rken özyinelmeli olarak arama fonksiyonu ça?r?l?r. Ba?lang?çta B noktas? için 4 yönde de fonksiyon ça?r?l?r. Diyelim ki ilk olarak fonksiyon a?a?? yön içi ça?r?ld?. Fonksiyonun bu kademesinde bu hücreye gelinen yön gidilecek yönler aras?ndan ç?kar?l?r. Örne?in fonksiyonun a?a?? yönde ça?r?ld???nda gidece?i yönler a?a??daki ?ekilde gösterilmi?tir.

Labirentte dörtlü hareket yönü

            E?er bir hücre fonksiyonun bir kademesinde i?lenmi?se bu hücre “Gidildi” olarak i?aretlenir. Böylelikle fonksiyonun di?er kademelerinde tekrar bu dü?üme bak?lmaz. Hücre e?er duvarsa daha önce gidilmi? hücre ile ayn? muameleyi görür.

            Bu ?ekilde gelinen hücrelerden herhangi birisi hedef durumu ise algoritma geriye do?ru i?leyerek gidilecek yönleri olu?turur.

 

VER? YAPILARI

Hucre ( data Hucre = Bos | Gidildi | Duvar | Hedef )

Labirent içerisindeki hücreleri temsil etmek için kullan?lan veri tipidir. Dört farkl? de?er alabilir. E?er de?eri “Hedef” ise gidilmesi istenen hedef hücre oldu?u anlam?na gelir. De?eri “Duvar” ise bu hücrenin bir duvar oldu?unu ve bu hücre üzerinden gidilemeyece?ini belirtir. De?eri “Bos” ise arama yap?l?rken bu hücreden geçilebilece?i anlam?na gelir. De?eri “Gidildi” ise arama yap?l?rken bu hücreden daha önce geçildi?i anlam?na gelir. Böylelikle arama esnas?nda tekrar bu hücreye bak?lmaz.

Yon ( data Yon = Yukari | Asagi | Sola | Saga )

            Yönleri belirlemek için kullan?lan veri tipidir. Labirentte arama yap?l?rken yönlere bak?larak arama yap?l?r. Bir pozisyonun kom?ular?na bak?l?rken ve hedefe giden yol olu?turulurken yönler kullan?l?r.

Pozisyon ( type Pozisyon = (Int, Int) )

            Labirentin bulundu?u ?zgara üzerindeki koordinatlar? belirlemek için kullan?lan tip tan?mlamas?d?r. ?lk de?er x eksenine, ikinci de?er de y eksenine kar??l?k gelir.


 

Labirent ( data Labirent = Labirent Int Int [[Hucre]] )

            Labirenti temsil eden veri tipidir. ?lk tamsay? de?eri labirentin geni?li?ini, ikincisi ise yüksekli?ini temsil eder. En son eleman? da hücrelerin tutuldu?u iki bir dizi gibi dü?ünebiliriz. Sonuçta bu eleman listelerin listesidir. Labirent verileri bu eleman içindedir. Yap?lmas? gereken herhangi bir de?i?iklik bu listenin içindeki elemanlar?n de?i?tirilmesiyle sa?lan?r.

Yol ( data Yol = Dur | Git Yon Yol )

            Verilen hücreden istenilen hücreye gidilecek yolun tutuldu?u özyinelemeli veri tipidir. Hedefe ula??ld???n? “Dur” verisi belirtir.

 

FONKS?YONLAR

Sil (sil :: Eq a => a -> [a] -> [a] )

            Verilen listedeki bir eleman? siler.

karsiYon ( karsiYon::Yon->Yon )

            Verilen yönlerin z?t yönünü döndüren fonksiyondur.

git (git :: Pozisyon -> Yon -> Pozisyon )

            Verilen bir koordinattan belirli bir yönde ilerleyince hangi koordinata ula??laca??n? gösteren fonksiyondur.

hucreDurumu ( hucreDurumu :: Labirent -> Pozisyon -> Hucre )

            Labirent içerisindeki verilen bir koordinattaki hücreyi geri veren fonksiyondur. E?er istenilen pozisyon labirent s?n?rlar? d???nda ise “Duvar” döndürür. Di?er durumlarda labirentin veri tipinin içinde hücrelerin bulundu?u iki boyutlu Hucre listesinde gerekli de?eri döndürür.

gelinmismi ( gelinmismi::Labirent->Pozisyon->Bool )

            Labirent içerisinde verilen pozisyondaki hücrenin hücre durumuna bakar. E?er buradaki hücre “Gidildi” ise do?ru, di?er durumlarda yanl?? döndürür.

duvarmi (duvarmi::Labirent->Pozisyon->Bool )

            gelinmismi fonksiyonuna benzerdir. Fark olarak hücre durumu “Duvar” ise do?ru, di?er durumlarda yanl?? döndürür.

hucreBlokemi (hucreBlokemi :: Labirent -> Pozisyon -> Bool )

            E?er labirentte verilen pozisyondaki hücre duvarsa veya daha önce ziyaret edilmi?se do?ru, aksi hallerde yanl?? döndüren fonksiyondur.

hareketSayisi (hareketSayisi::Yol->Int )

            Bir “Yol” içerisinde hedefe ula?mak için kaç hareket yap?lmas? gerekti?ini bulan fonksiyondur.

hucreyeGit (hucreyeGit :: Labirent -> Pozisyon -> Labirent )

            Labirentteki verilen koordinattaki hücreyi “Gidildi” olarak de?i?tiren fonksiyondur.

ara (ara :: Labirent -> Pozisyon -> [Yon] -> Maybe Yol )

            Labirentteki arama i?lemini gerçekle?tiren özyinelemeli fonksiyondur. Argüman olarak “Labirent”, “Pozisyon” ve “Yon” listesi al?r ve geriye “Maybe Yol” eleman?n? döndürür. E?er verilen pozisyondaki hücre “Hedef” hücresi ise “Just Dur” verisini döndürür. E?er gelen “Yon” listesi bo? bir liste ise “Nothing” verisini döndürür. Bu ikisi de de?ilse arama i?lemi özyinelemeli olarak devam edecektir.

            ?lk olarak yeni pozisyon ve bu pozisyondan gidilecek yönler hesaplan?r. Yeni pozisyon verilen pozisyondan verilen yönde gidilerek bulunur. Gidilecek yönler bütün yönlerden gelinen yönün tersi ç?kar?larak bulunur. Böylelikle arama i?lemi yap?l?rken gelinen yöne tekrar bak?lmaz ve program sonsuz döngüden kurtulur. Yeni pozisyonundaki hücrenin bloke olup olmad???na bak?larak özyinelemeli olarak gidilecek yönler arama fonksiyonuna iletilir. E?er yeni pozisyondaki hücre bloke de?ilse bu hücre “Gidildi” olarak i?aretlenir ve di?er yönler arama fonksiyonuna yeni pozisyon ile iletilir.

            Çözüm bulunmas? durumunda “Hedef” durumundan geriye do?ru özyineleme içerisinde yollar olu?turulur.

labirentiCoz ( labirentiCoz :: Labirent -> Pozisyon -> Maybe Yol )

Arama i?lemi ba?lang?c?nda ça?r?lan fonksiyondur. Dalga algoritmas?na göre ba?lang?ç pozisyonundan bütün yönler için ara fonksiyonunu ça??r?r.

labirentiKodla ( labirentiKodla :: [String] -> Labirent )

            labirentiCoz fonksiyonu argüman olarak “Labirent” tipinde bir veri al?r.Kullan?c?n?n elle bu veritipini olu?turmas? karma??k bir i?lemdir.Bu fonksiyon string listelerinden Labirent veritipine dönü?üm yapar.A?a??da bu string listelerinden bir tanesi verilmi?tir.

 1.  
 2.  
 3. module Labirent
 4. where
 5.  
 6.  
 7. main = putStrLn (gorsel a)
 8.          where
 9.         a = baslat 1 8
 10.                      
 11. baslat a b =cevrim (yolciz1 (labirentiKodla labirent3) (labirentiCoz (labirentiKodla labirent3) (a,b)) (a,b))
 12.  
 13. gorsel [] = ""
 14. gorsel (x:xs) =  ((show (x)) ++ "\n" ++ gorsel xs)   
 15.  
 16.  
 17. --hucrenin karaktere göre ve i?lenmesine göre durumunun tutuldu?u veri tipi
 18. data Hucre = Bos
 19.           | Gidildi
 20.           | Duvar
 21.           | Hedef
 22.           deriving (Eq, Show)
 23.  
 24. --hucrelerin, geni?lik ve enin tutuldu?u veri tipi
 25. data Labirent = Labirent Int           
 26.                          Int          
 27.                          [[Hucre]]     
 28.                 deriving Show
 29.  
 30. --koordinat düzlemi
 31. type Pozisyon = (Int, Int) 
 32.  
 33. --gidilebilecek yönleri tutan veri tipi
 34. data Yon = Yukari
 35.            | Asagi
 36.            | Sola
 37.            | Saga
 38.            deriving (Show, Enum, Eq)
 39.  
 40. --izlenen i?lemlerin tutuldugu veri tipi
 41. data Yol = Dur
 42.           | Git Yon Yol
 43.           deriving Show
 44.  
 45.  
 46. labirentiCoz :: Labirent -> Pozisyon -> Maybe Yol
 47. labirentiCoz maze here = ara maze here [Yukari .. Saga]
 48.  
 49.  
 50. --hedef durumuna veya t?kanma durumuna gelene kadar arama yapan fonksiyon
 51. ara :: Labirent -> Pozisyon -> [Yon] -> Maybe Yol
 52. ara maze here _          | hucreDurumu maze here == Hedef = Just Dur
 53. ara maze here []                                          = Nothing
 54. ara maze here (dir:dirs)                                  =
 55.   let
 56.     newPos  = git here dir
 57.     newDirs = sil (karsiYon dir) [Yukari .. Saga]
 58.   in
 59.   case hucreBlokemi maze newPos of
 60.     True      -> ara maze here dirs
 61.     otherwise -> case ara (hucreyeGit maze here) newPos newDirs of
 62.                Nothing   -> ara maze here dirs
 63.                Just path -> Just (Git dir path)
 64.  
 65. --Yone göre yeni pozisyonu belirleyen fonksiyon
 66. git :: Pozisyon -> Yon -> Pozisyon
 67. git (x, y) Yukari = (x, y - 1)
 68. git (x, y) Asagi = (x, y + 1)
 69. git (x, y) Sola  = (x - 1, y)
 70. git (x, y) Saga  = (x + 1, y)
 71.  
 72. --labirentte pozisyonu verilen hucren?n durumu
 73. hucreDurumu :: Labirent -> Pozisyon -> Hucre
 74. hucreDurumu (Labirent width height tiles) (x, y)
 75.   | x >= 0 && x < width && y >= 0 && y < height = (tiles!!y)!!x
 76.   | otherwise                                   = Duvar
 77.  
 78. --duvara veya sonuc durumuna gelindimi kontrolu
 79. hucreBlokemi :: Labirent -> Pozisyon -> Bool
 80. hucreBlokemi maze pos = (duvarmi maze pos) || (gelinmismi maze pos)
 81.  
 82.  
 83. hucreyeGit :: Labirent -> Pozisyon -> Labirent
 84. hucreyeGit (Labirent width height tiles) pos =(Labirent width height (hucreGidildi tiles pos))
 85.  
 86. --satirlar aras? hücrelerde dolan?yor
 87. hucreGidildi :: [[Hucre]] -> Pozisyon -> [[Hucre]]
 88. hucreGidildi (tl:tls) (x,y)
 89.   | y == 0  = (makeVisitedTileAtRow tl x):tls
 90.   | otherwise = tl:(hucreGidildi tls (x, y - 1))
 91.  
 92. --satir içinde hücrelerde dolan?yor
 93. makeVisitedTileAtRow :: [Hucre] -> Int -> [Hucre]
 94. makeVisitedTileAtRow (cl:cls) column
 95.   | column == 0 = Gidildi:cls
 96.   | otherwise   = cl:(makeVisitedTileAtRow cls (column - 1))
 97.  
 98. --verilen yonun tersini al?yor
 99. karsiYon dir
 100.   | dir == Saga  = Sola
 101.   | dir == Sola  = Saga
 102.   | dir == Asagi = Yukari
 103.   | dir == Yukari = Asagi
 104.  
 105. --duvar kontrolu yap?l?yor
 106. duvarmi maze (x,y)
 107.   | hucreDurumu maze (x,y) == Duvar  = True
 108.   | otherwise = False
 109.  
 110. --sonuc durumu kontrolu yap?l?yor
 111. gelinmismi maze (x,y)
 112.   | hucreDurumu maze (x,y) == Gidildi = True
 113.   | otherwise                       = False
 114.  
 115. --metni labirente ceviriyor
 116. labirentiKodla :: [String] -> Labirent
 117. labirentiKodla []   = error "Bos Labirent"
 118. labirentiKodla rows =
 119.   let
 120.     height = length rows
 121.     width  = length (head rows)
 122.   in
 123.   Labirent width height (map (map charToTile) rows)
 124.   where
 125.     charToTile '.' = Bos
 126.     charToTile '#' = Duvar
 127.     charToTile '@' = Hedef
 128.     charToTile _   = error "Bilinmeyen Hucre Tespiti"
 129.  
 130. --verilen diziden istenilen de?eri siliyorr
 131. sil :: Eq a => a -> [a] -> [a]
 132. sil _ [] = []
 133. sil y (x:xs)
 134.   | (x==y)    = sil y xs
 135.   | otherwise = x:(sil y xs)
 136.  
 137. ---------------------------------------------------------------------------------------
 138.  
 139. hareketSayisi Dur = 0
 140. hareketSayisi (Git dir path) = 1 + (hareketSayisi path)
 141.  
 142. yoluGoster Dur = "\n"
 143. yoluGoster (Git dir path) = show dir ++ "\n" ++ yoluGoster path
 144.  
 145. yoluYaz path = putStr("\nHareket sayisi>>" ++ (show (hareketSayisi path)) ++
 146.                          "\n\n" ++ yoluGoster path)
 147.  
 148. hareket Nothing = 0
 149. hareket (Just path) = hareketSayisi path
 150.  
 151. yaz Nothing = putStrLn "Çözüm yok"
 152. yaz (Just path) = yoluYaz path
 153.  
 154. -----------------------------------------------------------------------------------------
 155.  
 156. labirent1 :: [String]
 157. labirent1 =  ["########",
 158.               "#.@..#.#",
 159.               "#.#.##.#",
 160.               "###..#.#",
 161.               "#.##...#",
 162.               "#..##.##",
 163.               "#.#...##",
 164.               "#.###..#",
 165.               "#.....##",
 166.               "########"]
 167.  
 168.  
 169.  
 170. labirent2 = ["#####",
 171.              "##..#",
 172.              "##..#",
 173.              "#####"]
 174.  
 175.  
 176. labirent3 =  ["########",
 177.               "#.@....#",
 178.               "#.#.##.#",
 179.               "###..#.#",
 180.               "#.####.#",
 181.               "#....#.#",
 182.               "#.#..#.#",
 183.               "#.#.##.#",
 184.               "#......#",
 185.               "########"]
 186.  
 187.  
 188. yolCiz :: Labirent -> Yol -> Pozisyon -> Labirent
 189. yolCiz a  Dur _ = a
 190. yolCiz (Labirent genis uzun hucre) (Git a b) (x , y)=
 191.                              case a of
 192.                              Yukari -> yolCiz (hucreyeGit (Labirent genis uzun hucre) (x , y)) b (x,y-1)
 193.                              Asagi -> yolCiz (hucreyeGit (Labirent genis uzun hucre)(x , y)) b (x,y+1)
 194.                              Saga -> yolCiz (hucreyeGit (Labirent genis uzun hucre)(x , y)) b (x+1,y)
 195.                              Sola -> yolCiz (hucreyeGit (Labirent genis uzun hucre)(x , y)) b (x-1,y)
 196.                             
 197. yolciz1 a (Just Dur)= yolCiz a Dur c
 198. yolciz1 a (Just b) c = yolCiz a b c
 199.  
 200. cevrim :: Labirent -> [String]
 201. cevrim (Labirent genis uzun hucre) = map (map tileToChar) hucre
 202.                                    where
 203.                                    tileToChar Bos = '.'
 204.                                    tileToChar Duvar = '#'
 205.                                    tileToChar Hedef = '@'
 206.                                    tileToChar Gidildi = 'o'
 207.  
 208.  

Program?n Tamam?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz

Linki Görebilmeniz ?çin Üye Olman?z Gerekmektedir...

Üye Kay?t

 

 

Dictionary
x
+
?
Null.
Dictionary
x
+
?
Null.
Dictionary
x
+
?
Null.
Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 27 Eylül 2011 03:46 )  
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.