Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Programlama Visual Basic VB Pencere Ta??ma


VB Pencere Ta??ma

AÇIKLAMA

Bilindi?i gibi VB de haz?rlanan programlarda pencerelerin ba?l?k cubu?u olmadan sürekleme i?lemi yap?lmamaktad?r.a?a??da ki kod standart kayd?rma i?leminden s?yr?l?p,kendi kayd?rma i?lemimizi yapmam?z için kullanabilece?imiz bir kod ören?idir.

Öncelikle projemize bir modul ekleyip a?a??da ki kodlar?yaz?yoruz                                                         

Public Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
Public Const HTCAPTION = 2

Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal IParam As Long) As Long

Public Declare Sub ReleaseCapture Lib "user32" ()

Daha sonra formumuz üzerinde kod penceresini aç?p;

Sub moveform(frm As Form)

Dim ReturnVal As Long
ReleaseCapture
ReturnVal = SendMessage(frm.hwnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0)
If ReturnVal = 0 Then
End If

End Sub

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  If Button = 1 Then moveform Me

End Sub 

Projemizi çal??t?rd?ktan sonra formun neresinden tutarsak tutal?m sürekleme i?lemi gerçekle?ecektir.

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Salı, 27 Mart 2012 19:22 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do