bu güzel aç?k kaynak kodlu program? tasarlay?p, bu sitede bize yay?nlad???n?z için sonsuz te?ekkürlerimizi sunar?z.